V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Opatrenie ÚVZ SR – vymedzenie času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

Opatrenie OLP/3353/2020

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov.

V písmene H) opatrenia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa vypúšťajú slová:

„V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.