Opatrenie ÚVZ SR – Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie OLP/2775/2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

  1. denné stacionáre § 40 zákona
  2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
  3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
  4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
  5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
  6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
  7. denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a
  8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).
  9. Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Termín: od 25.03.2020 do odvolania