V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Október – Mesiac úcty k starším

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktoré skonštatovalo, že populácia starne.

Svetová zdravotnícka organizácia, ako špecializovaná agentúra OSN pre oblasť verejného a globálneho zdravia sa aktívne podieľa i na zvyšovaní verejného povedomia v problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia viacnásobnými chronickými ochoreniami.

Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a budujú v spoločnosti zdravotnícke a sociálne zariadenia a organizujú dobrovoľnícke

a charitatívne akcie.

Starnutie je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života každého človeka.

V priebehu starnutia dochádza k poklesu výkonnosti, pohyblivosti a rovnováhy. Starnúci človek si uvedomuje, že po fyzickej aj psychickej stránke nie je už taký výkonný, obmedzujú ho choroby, menšia mentálna výkonnosť, pozoruje na sebe viditeľné príznaky starnutia – vrásky, ochabovanie svalstva a pokožky. Hlavnými hrozbami pre zdravie starších ľudí sú: demencia, depresia, samovražednosť, zhubné nádory, kardiovaskulárne choroby, osteoporóza, inkontinencia a úrazy.

Zdravé starnutie hodnotíme ako komplexný proces, ktorý pozostáva z viacerých dôležitých zložiek, ku ktorým patria: genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR počas celého roka realizujú rôzne činnosti zamerané na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšenie kvality života celej populácie pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a rôznych foriem zdravotných intervencií. Cieľom týchto aktivít je snaha podporovať seniorov v aktívnom spôsobe života, aby vedeli naplno a zmysluplne využívať svoj voľný čas. Takéto aktivity slúžia pre udržiavanie si primeranej fyzickej a psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná pre kvalitné prežitie jesene života.

Zdroj:
www.uvzsr.sk