V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

Odporúčanie je aktualizované na základe odporúčaní WHO a ECDC pre kritériá o ukončení preventívnych opatrení na zabránenie prenosu ochorenia COVID-19 použitím stratégie  hodnotenia symptómov. Univerzálne používanie stratégie založenej na laboratórnom testovaní sa už neodporúča, pretože vo väčšine prípadov vedie k predĺženej izolácii pacientov, ktorí  dlhodobo vylučujú detekovateľnú RNA SARS-CoV-2, ale nie sú už infekční. Uvedenú stratégiu možno použiť v epidemiologicky odôvodnených prípadoch. Odporúča sa používať stratégiu založenú na stanovení časového obdobia izolácie v závislosti od závažnosti ochorenia pacienta a prítomnosti imunodeficitu.

1. Kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanom ochorení COVID-19 na základe stanovenia časového obdobia izolácie v závislosti od závažnosti ochorenia pacienta a prítomnosti imunodeficitu sú nasledovné:

1.1. U asymptomatického pacienta bez závažného imunodeficitu sa môže izolácia ukončiť na 14. deň od pozitívneho testu RT-PCR bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie.

1.2. U pacienta s miernym priebehom ochorenia sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho RT-PCR testu) a najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie. Súhrnná dĺžka izolácie však nemôže byť kratšia ako 14 dní.

1.3. U pacienta so závažným priebehom ochorenia alebo s ťažkým imunodeficitom sa môže ukončiť izolácia, ak uplynulo minimálne 20 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho testu RT-PCR) a pacient je minimálne tri dni bez príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) bez vykonania RT‑PCR testu na konci izolácie

1.4. Izoláciu môže ukončiť lekár v špecializačnom odbore infektológia alebo  epidemiológia alebo verejné zdravotníctvo aj v kratšom intervale na základe epidemiologickej anamnézy, klinického stavu a laboratórnych výsledkov (u asymptomatického pacienta s údajom prekonania ochorenia a s prítomnými IgG protilátkami, po vykonaní testu viability a pod.).

2. Kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanom ochorení COVID-19 na základe laboratórnych vyšetrení sú nasledovné:

2.1. Dva nazofaryngeálne výtery vyšetrené metódou RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín realizované u pacienta najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov a najmenej osem dní od nástupu klinických príznakov; u asymptomatických pacientov dva nazofaryngeálne výtery vyšetrené metódou RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované najskôr na 12. deň od prvého vyšetrenia metódou RT-PCR

alebo

2.2. pri pretrvávaní pozitívneho RT-PCR testu neprítomnosť klinických príznakov najmenej tri dni, prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA; u asymptomatických pacientov prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA.

3. Kritériá uvoľnenia osôb v kontakte s osobou s ochorením na COVID-19 z izolácie v domácom prostredí, u ktorých sa vykoná nazofaryngeálny výter na vyšetrenie metódou RT-PCR na prvý až piaty deň od posledného kontaktu s chorým, sú nasledovné:

3.1. V prípade pozitivity RT-PCR testu u asymptomatického kontaktu a kontaktu s klinickými príznakmi alebo kontaktu s ťažkým imunodeficitom sa postupuje podľa bodu 1.

3.2. V prípade negativity RT-PCR testu pokračuje izolácia do 14. dňa od posledného kontaktu s chorým a najskôr 12. deň od posledného kontaktu s chorým sa vykoná nazofaryngeálny výter na vyšetrenie metódou RT-PCR. V prípade negativity RT-PCR testu sa izolácia ukončuje, v prípade pozitivity sa postupuje podľa bodu 1.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Literatúra:
1. World Health Organization. Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation.
2. European centre for disease prevention and control. Technical report. Novel coronavirus (SARS-CoV-2) Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation?