Okruhy tém na skúšku

Okruhy tém na skúšku odbornej spôsobilosti osôb na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Oblasti:

Zariadenia spoločného stravovania
Výroba a manipulácia potravín
Predajne potravín
Stánkový predaj a ambulantný predaj potravín
Sklady potravín

 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov
 • Alimentárne ochorenia
 • Zásady osobnej hygieny zamestnancov
 • Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení
 • Prevádzkový poriadok
 • Správna výrobná prax
 • Systém HACCP
 • Vysledovateľnosť potravín
 • Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín
 • Zásady skladovania surovín a potravín
 • Kontrola skladovania potravín
 • Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania
 • Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov
 • Podmienky výdaja pokrmov
 • Odber vzoriek hotových pokrmov
 • Kontaminácia surovín a potravín
 • Sanitácia v potravinárstve
 • Zásady dezinfekcie
 • Povinnosti zamestnancov pri predaji potravín
 • Podmienky stánkového a ambulantného predaja potravín
 • Ochrana nefajčiarov

Zoznam právnych predpisov na skúšku odbornej spôsobilosti osôb na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2 Základné pojmy
§ 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
§ 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
§ 26 Zariadenia spoločného stravovania
§ 51 Povinnosti fyzických osôb
§ 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
§§ 54,55 Štátny zdravotný dozor
§ 56 Priestupky
§ 57 Iné správne delikty

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov
§ 2 Vymedzenie pojmov
§ 4 Základné povinnosti pri výrobe, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh
§ 5 Výroba potravín
§ 10 Skladovanie potravín
§ 12 Predaj potravín
§§ 28, 29 Pokuty

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996
Druhá časť, Prvá hlava, § 83 – § 117 Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100
Druhá časť, Ôsma hlava, § 251 – § 261 Zásady správnej výrobnej praxe

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
Príloha II – Všeobecné hygienické požiadavky pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
§ 18 Karanténne opatrenia
§ 19 Izolácia
§ 22 Epidemiologicky závažná činnosť

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
§ 7 Zákaz fajčenia
§ 8 Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
§ 10 Správne delikty
§ 11 Priestupky

Alimentárne nákazy a otravy z požívatín

Dostupné na:

www.zbierka.sk
www.zakon.sk
www.potravinarstvo.com/pksr/obsah_pksr.htm
www.svssr.sk
eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v službách (práce v úpravniach vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, v prevádzkarniach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v očistných kúpeľoch a masážnych a erotických salónoch, v ubytovacích zariadeniach) je potrebné preukázať znalosti právnych predpisov:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • Nariadenie vlády SR č. 352/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom a náležitosti ich prevádzkového poriadku
 • Nariadenie vlády SR č. 353/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 252/2006 o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu