Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky, ak zákon neustanovuje inak. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti: (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 ods. 2, § 16 ods. 29 -31):

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov.

Pre vykonanie preskúšania a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je nutné doložiť písomnú žiadosť a správne poplatky.

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti:

 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
  vzor žiadosti (pdf, 227 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
  vzor žiadosti (pdf, 240 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  vzor žiadosti (pdf, 227 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
  vzor žiadosti (pdf, 224 kB)
 • epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov
  vzor žiadosti (pdf, 232 kB)

K žiadosti je potrebné doložiť Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (pdf, 206 kB).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou zriadenou regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Podľa Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. (To znamená, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré má dobu platnosti uvedenú do 31.mája 2010 a neskôr, sa automaticky stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30.mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení.)

Správne poplatky: (viď. Úhrada správnych poplatkov)

S účinnosťou od 1. októbra 2012 na základe zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 19 ga, Položka 150 sa mení výška správnych poplatkov za:

h) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30 €

i) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 €

j) vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)  10 €

Poplatok za vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti sa musí zaplatiť aj v prípade, že žiadateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovel.

Ďalšie informácie: