V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 4. decembra 2023 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)

Obsahové zameranie odbornej prípravy:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, v znení neskorších predpisov
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 557/1998-100
 • Nariadenie (ES) 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
  • Epidemiológia a proces šírenia nákazy
  • Alimentárne ochorenia
  • Zásady osobnej hygieny zamestnancov
  • Zásady sanitácie a dezinfekcie
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu