Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2015)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z.z.

ROČNÍK
NARODENIA
VEK DRUH OČKOVANIA TYP
OČKOVANIA
2015 3. – 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
vírusová hepatitída B
hemofilové invazívne infekcie
detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)#1
I. dávka
(základné očkovanie)
5. – 6. mesiac II. dávka
(základné očkovanie)
11. – 12. mesiac III. dávka
(základné očkovanie)
2014 od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
základné očkovanie
2010 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2005 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
preočkovanie
2003 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna),
detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí Diftéria, tetanus
(dT)#2
preočkovanie
každých 15 rokov

Poznámka:

#1 Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva  tromi dávkami v 3.,  5, a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte pertussis je potrebné vykonať očkovanie čo najskôr po dosiahnutí určeného veku života. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

#2 Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.