Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelích (platnosť od 1.1.2014)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR  č. 544/2011 Z.z.

ROČNÍK
NARODENIA
VEK DRUH OČKOVANIA TYP
OČKOVANIA
2014 3. – 4. mesiac

Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
vírusová hepatitída B
hemofilové invazívne infekcie
detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV#1),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)

I. dávka
(základné očkovanie)
5. – 6. mesiac II. dávka
(základné očkovanie)
11. – 12. mesiac III. dávka
(základné očkovanie)
2013 od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
základné očkovanie
2009 v 6. roku života

Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
detská obrna
(DTaP-IPV)

preočkovanie
2004 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
preočkovanie
2002 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna),
detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí Diftéria, tetanus
(dT#2)
preočkovanie
každých 15 rokov

Poznámka:

#1 Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

#2 Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.