Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015 (NPDD)

schválený uznesením vlády SR č. 192 z 26. marca 2008

V rámci realizácie NPDD a plnenia úloh boli vytvorené ÚVZ SR pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl na prevenciu násilia, týrania a zneužívania detí edukačné materiály, určené na osvetovú, výchovnú a vzdelávaciu prácu so žiakmi na vyučovacích hodinách etickej a občianskej výchovy, výchovnej práce školských pedagógov – pracovníkov základných, stredných a materských škôl, materských centier, taktiež poradenských centier ochrany a podpory zdravia – učiteľov etickej výchovy, asistentov učiteľov, výchovných poradcov, vychovávateľov, koordinátorov prevencie, školských psychológov, sociálnych pedagógov a iných odborných pracovníkov, ako i pre výchovnú prácu samotných rodičov na rozvíjanie súdržnosti, akceptácie a tolerancie žiakov voči akýmkoľvek odlišnostiam (fyzickým, psychickým, sociálnym, kultúrnym, etnickým) či pri riešení problémov a porúch detí a dospievajúcich v správaní. Ako i s využitím rozširovať informovanosť verejnosti o problematike násilia na deťoch s osobitným dôrazom na problematiku komerčného sexuálneho zneužívania detí, jej spoločenskej závažnosti a o službách a opatreniach, ktoré môžu slúžiť ohrozeným deťom, so zameraním sa hlavne na rizikové skupiny detí a dorastu.

Týranie detí

Domáce násilie

V súvislosti s posilnením duševného zdravia na propagáciu posolstva viď. priložený plagát s heslom „Hľadáme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje.“ Na plagáte je fotografia jedného veľmi súdržného kolektívu študentov nemenovanej strednej školy, v ktorom bola psychologickým vyšetrením sociálnych vzťahov zistená najvyššia možná úroveň sociálnej kohézie (súdržnosti) a emocionálnej atmosféry, a to aj napriek výrazným fyzickým odlišnostiam študentov (telesne handicapovaní jedinci), ich psychickým odlišnostiam (orientácia na sociálne javy, politiku, edukáciu, šport, a i.). Študenti prostredníctvom autentických vied a odkazov v priloženom liste mladých ukázali ostatným žiakom cestu ako na to.

Cieľom NPDD je podporiť programy zamerané proti negatívnym javom (agresivita, suicidálne činy, užívanie návykových látok, tabaku, alkoholu, omamných, dopingových a psychotropných látok, šikanovanie, atď.)

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu