V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

„Zdravie je najdôležitejšou kvalitou nášho života.“ (Aristoteles)
„Len keď zdravý ochorel, vedel čo mal!“ (Thomas Carlyle)

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 – vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog. Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínedžeri a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá voči drogám.

Slovensko je už niekoľko rokov krajinou s plne rozvinutým drogovým trhom, na ktorom sú zastúpené všetky najznámejšie drogy dostupné v rámci Európskej únie. Rastie agresivita a vynaliezavosť predajcov nelegálnych drog. Veľká pozornosť sa venuje mladým ľuďom do 18 rokov a prevencia je zakotvená aj vo výchovno-vzdelávacom procese v školách. Najviac užívané drogy na Slovensku v detskej populácii u 14 – 17 ročných sú podľa prieskumov marihuana a pervitín. Až 70 % sú to školáci, u ktorých už nejde o experimentovanie, ale tvrdú závislosť. Podľa prieskumu sa vždy začína s experimentom alebo skúšaním legálnej drogy (cigarety, alkohol) a prechádza sa na nelegálnu drogu. Často sa tieto nelegálne drogy “úspešne” šíria pri rôznych mládežníckych stretnutiach – diskotékach, hudobných koncertoch, napriek cieleným vyhľadávacím policajným akciám.

Miera užívania drog zostáva stále vysoká. Stále pokračuje záujem o marihuanu, pervitín a nové druhy drog. Zvyšuje sa počet drogových trestných činov a trestných činov súvisiacich s drogami, najmä v súvislosti s marihuanou a pervitínom, zvyšujú sa aktivity organizovaného zločinu a riziká spojené s kombinovaným užívaním drog.

Národné centrum zdravotníckych informácií prispieva k monitorovaniu situácie v danej oblasti pravidelným prispievaním štatistických dát o počte a užívateľoch drog na Slovensku do medzinárodných databáz.

V užívaní jednotlivých drog pretrvávajú regionálne rozdiely. Opiáty (heroín) dominujú na západnom Slovensku, užívanie marihuany je výraznejšie na strednom Slovensku, na východnom Slovensku sa oproti iným regiónom viac užívajú prchavé látky. Bratislavský región stále v užívaní drog výrazne prevyšuje ostatné regióny Slovenska. V uplynulom období bolo každoročne liečených na Slovensku okolo 2 000 ľudí pre závislosti od ilegálnych drog.
Podľa celosvetových odhadov UNODC asi 200 miliónov ľudí užije drogu aspoň raz za rok. Z toho 25 miliónov sú klasifikovaní ako závislí na drogách. Každý rok 200 000 ľudí zomrie na choroby súvisiace s drogami.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku v roku 2012 liečilo 2 193 drogovo závislých pacientov, z toho najviac pacientov bolo závislých na stimulanciách – 895 pacientov, konope – 432 a heroíne – 424 pacientov. Najviac drogovo závislých pacientov podľa veku bolo v skupine 25 – 29 rokov – 581 a 20 – 24 rokov – 553 pacientov. Podľa územia trvalého pobytu má Bratislavský a Nitriansky kraj najväčší počet drogovo závislých pacientov (Bratislavský 571 pacientov a Nitriansky 334 pacientov).

Pri porovnaní Európskych krajín podľa databázy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), v roku 2011 bolo na Slovensku prvýkrát prijatých do liečebnej starostlivosti o drogovo závislých 18,9 pacientov na 100 000 obyvateľov, čo je značne menej ako napr. v Maďarsku (58), Holandsku (44,3), v Českej republike (35,2) alebo Dánsku (33,2), avšak viac ako v Litve (8), Rumunsku (5,2), či Slovinsku (10,1).

Negatívne účinky drog na človeka sú rôzne, závisia od typu konzumovanej drogy. Môžu viesť k depresiám, skratovým reakciám, nepravidelnej srdcovej činnosti, problémom s dýchaním a v niektorých prípadoch až k náhlej smrti. Okrem toho sa pod vplyvom drogy môže užívateľ rozhodnúť pre nechránený pohlavný styk, alebo požičanie použitých ihiel, zvyšujúc tak svoje šance prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a inými infekčnými chorobami.

Zdroj: www.infodrogy.sk
www.nczisk.sk