V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Každoročne, už od roku 1987, je 26. jún vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom tohto dňa je upozorniť širokú verejnosť na problematiku drog v ich krajine, ako aj vo svete. Zároveň je to príležitosť, ako upriamiť pozornosť spoločnosti na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní niečo urobiť pre jeho riešenie. Každoročne sa k tomuto projektu pripájajú jednotlivci, organizácie i celé komunity, aby podporili svojimi aktivitami myšlienku ochrany ľudských životov pred negatívnymi účinkami drog a zároveň dali do povedomia tento celosvetový problém.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu – UNODC vyhlásil na rok 2022 spoločnú tému:
„Riešenie drogových problémov v zdravotných a humanitárnych krízach“.

Spoločne môžeme riešiť svetový problém drog!

Práve v tomto, tak pohnutom čase, od vojnových zón cez utečenecké tábory až po komunity, ktoré zažívajú násilie a neslobodu, ľudia vo všetkých častiach sveta nevyhnutne potrebujú pomoc. Práve preto v roku 2022 UNODC špeciálne sústreďuje pozornosť na nadnárodné drogové výzvy vyplývajúce z krízových situácií.

Naďalej obhajuje ochranu práva na zdravie pre najzraniteľnejšie osoby vrátane detí a mládeže, pre ľudí užívajúcich drogy, ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné problémy a poruchy vďaka užívaniu drog a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom.

V roku 2020 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, čo predstavuje 53,6 osôb na 100 000 obyvateľov. Muži tvorili až 81 % zo všetkých pacientov (2 371).

Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami mladí dospelí vo veku 30 – 39 rokov (1 044 osôb) a 20 – 29 rokov (984 osôb).

Druh užívanej primárnej drogy je čiastočne odlišný v skupine mužov a žien a tiež v závislosti od veku. Drogovo závislí muži do 19 rokov vstúpili do liečby predovšetkým v súvislosti s užívaním kanabisu – konope (54,8 %; v počte 96 zo všetkých 175 liečených mužov) a menší podiel tvorili užívatelia stimulancií (26,9 %, v počte 47). U 20 – 29-ročných (47,3 %; v počte 386 zo všetkých 816) a 30 – 39-ročných mužov (50,6 %; v počte 446 zo všetkých 882 liečených) prevládalo odvykanie od užívania stimulancií. U 40- a viacročných mužov dominovala liečba zo závislosti na opiátoch (52,4 %; v počte 261).

U mladých žien do 19 rokov prevládala liečba z užívania stimulancií (50,0 %; v počte 39 zo všetkých 78 liečených), ďalších 39,7 % z nich (v počte 31) užívalo kanabis (konope). Rovnako aj u 20 – 29-ročných žien prevládalo odvykanie od stimulancií, avšak s vyšším podielom, a to až 65,5 % (v počte 110 zo všetkých 168) a liečba z užívania konope už tvorila len 16,1 % (v počte 27 liečených žien). Aj u drogovo závislých 30 – 39-ročných žien dominovali v liečbe stimulanciá (46,9 %; v počte 76 zo všetkých 162), väčší podiel však nadobúda aj liečba z užívania opiátov (37,0 %; 60 žien). 40- a viacročné ženy sa liečili hlavne kvôli užívaniu opiátov (54,7 %; v počte 81 zo všetkých 148  ) a nasledovali užívateľky hypnotík a sedatív (29,7 %; v počte 44 žien).

Najnižší priemerný vek mali užívatelia MDMA – extázy (23,7 roka), halucinogénov (24,8 roka) a najvyšší (46,1 roka) užívatelia hypnotík a sedatív. Zo závislosti na marihuane sa liečili priemerne 26,0-roční pacienti, na pervitíne 30,5-roční, na kokaíne 31,2-roční, na prchavých látkach 31,8-roční a heroíne 39,5-roční pacienti.

Pri porovnaní počtu liečených pacientov podľa kraja trvalého pobytu bol evidovaný najvyšší počet pacientov pochádzajúcich z Bratislavského kraja (142,3 na 100 000 obyvateľov daného kraja). S väčším rozdielom nasledovali počty pacientov z Trnavského (73,1 na 100 000) a Žilinského kraja (55,7 na 100 000). Najmenej liečených pochádzalo z Prešovského kraja (16,9 na 100 000).

Vo všetkých krajoch prevládali liečení užívatelia stimulačných látok ako primárnej drogy, okrem Bratislavského kraja, kde bolo najviac liečených pacientov z dôvodu užívania heroínu (zo všetkých 571 pacientov závislých na heroíne bolo 400 z Bratislavského kraja).

Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (1 027 liečených zo všetkých 2 927). Injekčne drogu aplikovalo 28,8 % zo všetkých liečených (v počte 842).

Trend podávania drogy šnupaním stúpa (z 11,0 % v roku 2007 na 24,1 % v roku 2020). Užívanie šnupaním prevláda pri pervitíne (43,3 % užívateľov pervitínu), často je však pervitín užívaný aj injekčne (27,7 %) a fajčením (23,6 %). Kokaín bol v 87,5 % liečených prípadov užívaný šnupaním.

Podľa pracovného stavu boli kvôli problémom s drogami liečení predovšetkým nezamestnaní a závislí od inej osoby (44,6 %), podľa rodinného stavu to boli slobodní (83,2 %).

Podľa vzdelania išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity (34,3 %; v počte 813 zo všetkých 2 371 liečených mužov), ale aj so základným ukončeným vzdelaním (30,7 %; v počte 729). V prípade žien išlo najmä o pacientky so základným ukončeným vzdelaním (39,4 %; v počte 219 zo všetkých 556 liečených žien).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, www.nczisk.sk