V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mediácia – vhodné riešenie diskriminácie

Informačná skladačka (na stiahnutie v časti Zdravotno-výchovné edičné materiály) je zameraná na informovanie znevýhodnených skupín ohrozených diskrimináciou, ale aj širokej verejnosti prostredníctvom informačnej kampane o mediácií ako vhodnom alternatívnom spôsobe riešenia sporov pri namietanom porušovaní zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, prístupu k tovarom a službám a v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch a na vytvorenie podmienok pre postupné zavedenie využívania mediácie ako alternatívneho neformálneho mimosúdneho spôsobu riešenia sporov v oblasti porušovania zásady rovnakého zaobchádzania.

Poznámka:
Projekt Využitie mediácie ako nástroja pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdroj: ÚVZSR

Oddelenie výchovy ku zdraviu