V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Legislatívne zmeny pri podávaní žiadostí

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.1.2016 upozorňujeme žiadateľov o:

  • uvedenie priestorov do prevádzky – § 13 ods. 4 písm. a),
  • uvedenie potravinárskych objektov do užívania – § 13 ods. 4 písm. c),
  • organizáciu zotavovacieho podujatia – § 13 ods. 4 písm. d),
  • zriadenie a prevádzku pohrebnej služby a krematória – § 13 ods. 4 písm. l)

na zmenu v podávaní žiadostí podľa § 13 ods. 6 písm. f) predmetného zákona. Žiadosť okrem iných náležitostí uvedených v tomto paragrafe musí ako prílohu obsahovať aj „doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel“. V praxi to znamená doložiť k žiadosti doklad o kolaudácii stavby alebo o zmene v užívaní stavby.