V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Konzultácie a poradenstvo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase úradných hodín v sídle úradu pracovníkmi jednotlivých oddelení podľa problematiky konzultovanej činnosti. Rozsah činnosti oddelení.

Kontakty na oddelenia:

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
č. tel.: 046/519 20 10, 519 20 56, 519 20 57

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
č. tel.: 046/519 20 30 – 34

Oddelenie hygieny detí a mládeže
č. tel.: 046/519 20 51 – 53

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
č. tel.: 046/519 20 40, 42 – 46, 37

Oddelenie epidemiológie
č. tel.: 046/519 20 20, 23 – 27

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
č. tel.: 046/519 20 47

Národné referenčné centrum pre termotolerantné améby
č. tel.: 046/519 20 67, 61

Národné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní
č. tel.: 046/519 20 70

Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu
č. tel.: 046/519 20 40