Kampaň „Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe“

V dňoch 24. – 30. októbra 2011 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe prebieha Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Celoeurópska kampaň Zdravé pracoviská sa v rokoch 2010 a 2011 zameriava na problematiku bezpečnosti v údržbe. Cieľom kampane je zvýšenie informovanosti o dôležitosti údržby pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Zamestnanci údržby môžu byť pri svojej práci vystavení pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických a psychosociálnych faktorov práce a pracovného prostredia, ako aj vysokému riziku pracovných úrazov a možnosti vzniku chorôb z povolania.

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu