V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

História

Stručná história Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Dozorované územie má rozlohu 1260 km² a počet obyvateľov 184 273. Od roku 1996 dozorujeme aj okres Partizánske. Okres Prievidza má rozlohu 960 km² a okres Partizánske 301 km². Počet obyvateľov okresu Prievidza je 137 380 a okresu Partizánske 46 893. Svojím charakterom priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti patrí z hygienického hľadiska medzi oblasti s najzávažnejšou problematikou, či už z pohľadu životného, alebo pracovného prostredia. Priemyselný charakter územia určujú tieto veľké priemyselné podniky: Fortischem a.s., Nováky (bývalé NCHZ), Elektráreň Zemianske Kostoľany, Hornonitrianske bane Prievidza, Vegum Dolné Vestenice a pomerne veľký počet ďalších výrobných a spracovateľských podnikov. Vzhľadom na lokalizáciu významných zdrojov znečistenia sa oblasť Nováky-Zemianske Kostoľany vyznačuje okrem prítomnosti nešpecifických škodlivín aj prítomnosťou významne biologicky aktívnych špecifických škodlivín pôsobiacich v tejto oblasti dlhodobo 40-50 rokov.

Pre verejné zdravotníctvo v SR zostane 28.3.1952 pamätným dňom osobitného významu, pretože práve v tento deň Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti. Tento zákon novým spôsobom akceptoval úlohy spoločnosti, jej jednotlivých zložiek i každého občana v starostlivosti o utváranie zdravých podmienok života a práce. Jeho zameranie jednoznačne stanovilo za najvyššiu životnú hodnotu, ktorú človek má, zdravie, jeho podporu, ochranu a rozvoj. V súlade s týmto zákonom sa vybudovala hygienická služba a boli zriadené okresné a krajské hygienické stanice. V roku 1966 vyšiel zákon č. 20 o starostlivosti o zdravie ľudu. Zákon stanovil povinnosť všetkým hospodárskym a správnym orgánom uskutočňovať v rámci svojej pôsobnosti opatrenia na vytváranie a ochranu zdravých životných a pracovných podmienok a zdravého spôsobu života a práce. Táto povinnosť posilnila úlohu hygienickej služby v okrese a dala základ pre výkon preventívneho a bežného hygienického dozoru, ale aj iných odborných úloh pri usmerňovaní činnosti hospodárskych orgánov, čo patrilo medzi špecifické úlohy hygienickej služby.

História prievidzskej hygieny sa začala písať krátko po päťdesiatom roku, keď sme boli ako oddelenie v rámci Okresného úradu národného zdravia Prievidza. Zo začiatku začínalo písať históriu iba pár ľudí, ale postupne sa z dôvodu nutnej existencie hygienická služba rozrastala, formovala, ako i obmieňala.

Delimitáciou OÚNZ Prievidza vznikol:

1. 1. 1992 – Ústav hygieny a epidemiológie Prievidza (zriaďovateľ MZ SR)
1. 1. 1995 – Štátny zdravotný ústav Prievidza (zmena názvu)
1. 1. 1996 – Delimitácia mikrobiologického odd. od NsP Prievidza
1. 1. 2004 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza (zo zákona)

V roku 1997 boli zriadené Národné referenčné centrá (NRC) pre termotolerantné améby a NRC pre problematiku uhoľných baní. Dňa 1.6.2011 vzniklo NRC pre fyziológiu práce a ergonómiu.

Prvým riaditeľom OÚNZ a vtedy aj OHS bol MUDr. Michal Máčaj. Po ňom nasledovali MUDr. Ján Bátora, ktorý sa stal aj legendou preventívneho pracovného lekárstva na Slovensku i v Československej republike a významným odborníkom v problematike hygieny práce v oblasti hnedouhoľného baníctva, energetiky a chemického priemyslu. Patril k prvým ľuďom na svete, ktorí postrehli, že vinylchlorid je príčinou vzniku angiosarkómov pečene. O svetové prvenstvo prišiel len tým, že svoje poznatky nepublikoval pohotovo v žiadnej zahraničnej literatúre. Ďalšími na poste riaditeľov a  okresných hygienikov boli MUDr. Ernest Vančo, MUDr. Přemysl Tomašuk. Reforma štátnej správy kumuláciou funkcií v riadiacej zložke ustanovila pozíciu regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu. Tieto pozície zastávali MUDr. Marian Jakubis, MPH, MUDr. Gabriel Šimko, MPH a v súčasnej dobe  Mgr.  Zuzana Tornócziová, MHA.

Prvé pôsobisko sme mali v Nemocnici Bojnice, potom terénne oddelenia pôsobili v Prievidzi na viacerých miestach v prízemných priestoroch 4-podlažného obytného domu, ako i v priestoroch bývalej pošty a priestoroch podniku Priemstav Prievidza. Od roku 2001 sme sa presťahovali do súčasných priestorov v Bojniciach. Laboratória od svojho vzniku a počas celej svojej existencie pôsobili v Bojniciach.

RÚVZ plní hlavné úlohy, programy a projekty, ktoré vychádzajú z Národného programu podpory zdravia (NPPZ), schváleného Vládou SR, zameraného na prevenciu a kontrolu chorôb, podporu zdravia a redukciu rizikových faktorov hromadne sa vyskytujúcich chorôb. Ako súčasť NPPZ sa riešia programy odporúčané SZO – Zdravie podporujúce školy, CINDI, Zdravé mestá a obce, Zdravé pracoviská, Program ozdravenia výživy obyvateľov SR atď. V minulosti boli riešené viaceré projekty napr.

  • Sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva v oblasti Novák vo vzťahu k životným podmienkam v rámci programu PHARE II.
  • Vplyv vinylchloridu na zdravotný stav obyvateľov Hornej Nitry so zameraním na incidenciu nádorových ochorení a mortalitu v rokoch 1997-1998. Na riešení tohto projektu sa podieľali ŠZÚ Prievidza, ŠZÚ SR Bratislava a NsP Prievidza
  • EPRI rok 1997 vplyv arzénu na zamestnancov ENO Z.Kostoľany
  • INCO COPERNICUS 199-2003 sme boli riešiteľom medzinárodnej štúdie: Expozícia arzénu a riziko rakoviny v Centrálnej a Východnej Európe-EXPASCAN

Štúdie riešené v spolupráci s NCHZ Nováky:

  • Odhad a hodnotenie rizika  vzniku nádorových ochorení po expozícií monoméru vinylchloridu 2003-2004
  • Angiosarkómy pečene 2005-2006
  • Nádorové ochorenia iných lokalizácií 2006-2007

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach je rozpočtová organizácia štátu zriadená v zmysle zákona č. 355/2007 v znení neskorších predpisov napojená na rozpočet MZ SR. Jedná sa o organizačný a riadiaci systém, ktorý sa komplexne, konzistentne, kompetentne a efektívne snaží o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva pomocou podpory a rozvoja zdravia, ochranou zdravia a prevenciou pred ochoreniami. Vykonáva štátny zdravotný dozor, potravinový dozor, prevenciu chronických neprenosných ochorení a disponuje národnými referenčnými centrami s celoslovenskou pôsobnosťou, podieľa sa na identifikácií ekonomických, sociálnych a politických problémov zdravia v spolupráci s ostatnými sektorovými odvetviami.