Európsky týždeň boja proti drogám

„Akákoľvek závislosť je zlá, či už je drogou alkohol, morfín, alebo idealizmus.“
(Carl Gustav Jung)

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Každá drogová skupina vykazuje istú mieru psychickej závislosti a tendenciu k závislosti fyzickej.

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie.

V roku 2013 sa na Slovensku liečilo 2 484 užívateľov drog. Medziročne je to o 291 pacientov viac. Ide o najvyšší počet za posledné desaťročie. Liečebne najviac plnili užívatelia stimulancií (najmä pervitínu), ktorých počet už niekoľko rokov stúpa.

Počet liečených užívateľov stimulancií bol celkovo 983. Ide o 40 % zo všetkých liečených. Až 98 % z tejto skupiny bolo užívateľmi pervitínu. Pre porovnanie, medziročne sa počet liečených užívateľov stimulancií zvýšil o 88. Viac bolo aj liečených užívateľov cannabisu, ktorých počet narástol zo 432 v roku 2012 na 557 v roku 2013. Až 97 % (t. j. 539) tvorili užívatelia marihuany. Mierny medziročný pokles o 10 liečených evidujeme v prípade závislosti od heroínu (celkovo 414 liečených).

Podľa pohlavia liečených užívateľov drog majú prevahu muži (2 077 mužov, 407 žien). Liečbu prvýkrát v živote vyhľadala takmer polovica pacientov (1 238).

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov, tvoria takmer 70 %. Medziročne sa zaznamenal aj nárast v počte mladých ľudí do 19 rokov liečiacich sa zo závislosti z 318 v roku 2012 na 335 v roku 2013.

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov uviedlo až 895 liečených. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov. Týkalo sa celkovo 17 pacientov. Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku 2013 bolo fajčenie. Uviedlo ho 815 (33 %) pacientov. Nasledovalo injekčné podanie 707 pacientov  (29 %) a šnupanie 549 pacientov (22 %).

Podľa územia trvalého pobytu, najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského (568) a Trnavského kraja (391). Z Prešovského kraja pochádzalo najmenej pacientov (112), ktorí sa liečili z drogovej závislosti.

Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných, a to 1 233, čo tvorí polovicu zo všetkých liečených. Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania sú na prvom mieste pacienti so základným vzdelaním (35 %), na druhom mieste so stredným bez maturity (32 %), nasledujú pacienti so stredným vzdelaním s maturitou (22 %). Liečenými užívateľmi drog s vysokoškolským vzdelaním boli 3 %.

Zdroj:
www.infodrogy.sk
www.nczisk.sk