Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014

zdrave_pracoviskaEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2014 dvojročnú kampaň s názvom Zdravé pracoviská bez stresu. Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská.

V rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská bez stresu sa v dňoch 20. – 24. októbra 2014 uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na

Deň otvorených dverí oddelenia preventívnej medicíny dňa 24. októbra 2014.

Pracovníci oddelenia preventívnej medicíny budú poskytovať konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci a k psychosociálnym faktorom práce a pracovného prostredia.