Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.

Vďaka aktívnemu starnutiu môžu občania narodení v čase tzv. populačnej explózie a budúce generácie seniorov:

– ostať dlhšie pracovne aktívni a odovzdávať svoje skúsenosti,
– zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti,
– žiť čo najdlhšie zdravo a naplno.

Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu solidarity medzi generáciami v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí.

Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Predovšetkým sa však snaží podnietiť všetkých tvorcov politiky a zainteresované strany, aby si stanovili ciele a prijali opatrenia v záujme ich naplnenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.

Obávate sa starnutia a toho, čo vás čaká, keď budete mať 60, 70 alebo 80 rokov?
Život sa nekončí v šesťdesiatke a spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite.

Aktívny prístup k starnutiu pomôže nielen vám osobne, ale aj celej spoločnosti.

http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=970&langId=sk
http://www.uvzsr.sk/

Zdroj: ÚVZ SR Správa z tlačovej besedy z príležitosti „Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012“

Oddelenie výchovy ku zdraviu