V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) – 23. – 30. 4. 2011

V Európskych krajinách sa od 23. do 30. 4. 2011 uskutoční už šiesty ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Téma tohto ročníka má názov „Spoločné riešenia spoločných hrozieb“. Téma bola zvolená v kontexte s nedávnym výskytom osýpok vo viacerých krajinách Európy a importom poliomyelitídy do Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tieto príklady výskytu očkovaním preventabilných ochorení jasne demonštrujú existenciu vakcinačných dier v populácií. Koordinované úsilie na sub-regionálnej úrovni, ktoré je účelom realizácie tejto témy, môže viesť k pozitívnym výsledkom. Ako príklad možno uviesť vzájomnú spoluprácu krajín v pandémii chrípky A H1N1 2009. Ďalším príkladom je zdieľanie informácií o prípadoch výskytu očkovaním preventabilných ochorení a spoločná práca na podpore aktivít v oblasti očkovania (SIA) medzi stredoázijskými republikami a krajinami Ruskej Federácie.

Kľúčové fakty tematiky EIW 2011:

  • Ak sa očkovaním preventabilné ochorenia šíria, prekračujú hranice, to vedie k spoločným hrozbám a preto je nevyhnutná vzájomná spolupráca medzi krajinami – zdieľanie vedomostí a skúseností s týmito ochoreniami.
  • Je nevyhnutné, aby posledné ohniská ochorení preventabilných očkovaním v regióne boli sledované a pod kontrolou.

Spolupráca, spoločné úsilie pre dosiahnutie cieľa do roku 2015, ktorým je eliminácia osýpok v Euroregióne, zachovanie polio-free statusu a udržanie všetkých očkovaním preventabilných ochorení pod kontrolou.

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu