V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Európsky imunizačný týždeň 2015 (EIW)

Európsky imunizačný týždeň (EIW) v celom regióne podporuje základnú myšlienku, že očkovanie každého dieťaťa má zásadný význam pre prevenciu chorôb a chráni život. – Slogan „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“.

Cieľom EIW je zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o význame očkovania u rodičov a opatrovateľov, zdravotníkov, politikov, rozhodovacích orgánov a v médiách.

WHO v Európe vedie iniciatívu a koordinuje EIW, k širokej účasti sú pozvané všetky členské štáty v európskom regióne. Regionálni a národní partneri, vrátane OSN,  Detského fondu (UNICEF) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podporujú implementáciu EIW na národnej úrovni.

10. výročie Európskeho imunizačného týždňa sa bude oslavovať 20 – 25 apríla 2015.

Záväzok k očkovaniu

Očkovanie zachráni viac životov, než akákoľvek verejná zdravotná intervencia. Výskyt  31685 prípadov osýpok v roku 2013 predstavuje nárast o 348 % oproti roku 2007, čo spôsobuje vysoké ľudské a finančné náklady. Ak sa chceme priblížiť k vízii WHO v európskom regióne – bez ochorení, ktorým možno predísť očkovaním, je potrebné obnoviť záväzok inovatívnych prístupov stanovených v Európskom vakcinačnom akčnom pláne na obdobie 2015-2020 (EVAP).

Svetový imunizačný týždeň (WIW)

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, sa Európsky imunizačný týždeň 2015 zhoduje s globálnou kampaňou ústredia WHO. Tohtoročná kampaň je zameraná na zaplnenie medzier imunizácie a dosiahnutie spravodlivosti v úrovniach očkovania načrtnutých v Globálnom vakcinačnom akčnom pláne (GVAP), na ktorom je založený Európsky vakcinačný akčný plán (EVAP).

Prečo je EIW dôležitý?

Rozšírené implementácie programov vakcinácie za posledných 30 rokov viedli k pozoruhodným úspechom. Európsky región WHO je bez detskej obrny od roku 2002 a za posledné desaťročie boli prípady osýpok v regióne znížené o viac ako 90 %.
Je však potrebné urobiť viac. Takmer 650 000 z 10,7 milióna detí narodených každý rok v európskom regióne nedostane úplnú trojdávkovú sériu očkovania proti záškrtu, tetanu a proti čiernemu kašľu do veku jedného roka. Ohrozené populácie existujú vo všetkých krajinách a vypuknutie infekčných ochorení sa môže v regióne ďalej šíriť. Každé dieťa si zaslúži zdravý štart do života. Európsky imunizačný týždeň môže krajinám pomôcť zvýšiť povedomie o význame očkovania a krajiny môžu posilniť svoje systémy imunizácie.
Európsky región WHO zahŕňa 53 členských štátov, z ktorých každý má svoj vlastný jedinečný súbor výziev v oblasti imunizácie. WHO v Európe podporuje túto rôznorodú skupinu na dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne očkovania, a to najmä u zraniteľných skupín. V spolupráci s členskými štátmi a partnermi WHO v Európe pomáha posilňovať národné programy imunizácie prostredníctvom budovania kapacít, technickou podporou pre zavádzanie nových očkovacích látok, zlepšením práce v laboratóriách, vylepšením dohľadu a zdieľaním informácií.

Plánovanie národného EIW

Tento dokument navrhuje 3 kroky prístupu k plánovaniu národného imunizačného týždňa. Tieto 3 kroky sú (1) kontext – analýza, (2) definícia cieľovej skupiny a (3) vývojová činnosť. WHO v Európe pravidelne zbiera údaje o ochoreniach predchádzajúcich očkovaním (VPDs) a sleduje očkovanie, hodnotí dosah stratégií a aktivít pre zníženie chorobnosti a úmrtnosti VPDs vo všetkých členských štátoch regiónu. Údaje sú zhromaždené týždenne, mesačne, ročne a v ďalších intervaloch sú podrobne analyzované a šírené prostredníctvom mesačných epid. analýz a EpiBrief bulletinu. Tieto údaje a analýzy sú ďalej zdieľané s centrálou WHO a inými partnermi a slúžia pre globálne dáta.

Zdravotníci

Organizované sú školenia pre príslušných zamestnancov zdravotnej starostlivosti na miestnej alebo národnej úrovni. Šíria sa aktualizované informačné materiály k očkovaniu súvisiace s pokynmi a nástrojmi pre vzdelávanie rodičov o význame očkovania.

Zdroj informácií: www.euro.who.int/EIW2015