Európsky imunizačný týždeň 20. – 26. 4. 2009

Európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) iniciuje aj v tomto roku ďalší ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW – European Immunization Week), ako kampaň Euroregiónu SZO zameranú na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Cieľom aktivít v rámci EIW je zvyšovanie zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým je možné vďaka očkovaniu úspešne predchádzať.

EIW sa uskutoční v termíne od 20. 4. do 26. 4. 2009. V termíne od 25. 4. do 2. 5. 2009 sa bude realizovať aj imunizačný týždeň na americkom kontinente (VWA – Vaccination Week in the Americas). Ide o prvý krok k realizácii budúceho „Globálneho imunizačného týždňa“. Do aktivít EIW sa tento rok už po tretí krát zapojí aj Slovenská republika. Aktivity EIW budú prebiehať v 32 krajinách Euroregiónu SZO (napr. Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Nemecko, Slovinsko). V roku 2008 sa do EIW zapojilo taktiež 32 krajín Euroregiónu SZO.

V roku 2008 sa konal EIW v Slovenskej republike v dňoch 21. – 27. apríla. Na realizácii aktivít EIW participovali všetky RÚVZ v SR a ÚVZ SR. Aktivity úradov verejného zdravotníctva boli orientované na štyri cieľové skupiny – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, rómsku populáciu a iné rizikové skupiny. Pri realizácii EIW regionálne úrady spolupracovali s pediatrami, médiami, regionálnymi denníkmi s rómskymi zdravotníckymi komunitnými pracovníkmi, atď.. Spolu bolo realizovaných 541 aktivít (prednášky, besedy, televízne relácie, články v printových médiách, letáky, plagáty, informačné panely). Z tohto počtu bolo 258 aktivít určených pre laickú verejnosť, 96 pre zdravotníckych pracovníkov, 156 pre rómske komunity a 31 pre iné rizikové skupiny.

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu