V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A04.5 Enterokolitidá zapríčinená Clostridium difficile (3)
Bošany 1, Ješková Ves 1, Partizánske 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (2)
Partizánske 1, Chynorany 1
U07.1 COVID-19 potvrdený PCR (430)
Bošany 26, Brodzany 16, Hradište 5, Ješkova Ves 5, Klátova Nová Ves 7, Kolačno 14, Krásno 8, Livina 2, Livinské Opatovce 4, Malé Kršteňany 3, Malé Uherce 6, Nadlice 5, Nedanovce 7, Ostratice 2, Partizánske 245, Pažiť 1, Skačany 13, Chynorany 17, Veľké Kršteňany 11, Veľké Uherce 14, Veľký Klíž 3, Žabokreky nad Nitrou 16
U07.11 COVID-19 potvrdený antigénovým testom (64)
Bošany 16, Hradište 1, Kolačno 2, Krásno 1, Malé Kršteňany 1, Nadlice 1, Nedanovce 2, Partizánske 24, Pažiť 1, Skačany 2, Chynorany 2, Veľké Uherce 6, Žabokreky nad Nitrou 5