V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Mesačné správy o výskyte prenosných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

A02.0 Salmonelová enteritída (4)
Partizánske 3, Chynorany 1
A04.5 Kampylobakteriálna enteritída (5)
Partizánske 4, Žabokreky nad Nitrou 1
A08.0 Rotavírusová enteritída (1)
Partizánske 1
A08.1 Akútna gastroenterit. zapríč. vírusom Norwalk (3)
Partizánske 1, Pažiť 1, Veľké Kršteňany 1
A38 Šarlach – scarlatina (1)
Klátova Nová Ves 1
A46 Ruža – erysipelas (1)
Partizánske 1
A48.0 Plynová gangréna (1)
Partizánske 1
A69.2 Lymská choroba (1)
Partizánske 1
B01.9 Varicella bez komplikácie (81)
Bošany 3, Krásno 1, Malé Kršteňany 1, Malé Uherce 1, Nadlice 3, Nedanovce 3, Partizánske 56, Pažiť 1, Chynorany 2, Veľké Kršteňany 8, Žabokreky n/ Nitrou 2
B02.9 Zoster bez komplikácie (1)
Partizánske 1
B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (1)
Partizánske 1
J20.8 Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami (2)
Partizánske 2
T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde (2)
Partizánske 2
Z22.5. Nosič vírusovej hepatitídy (1)
Partizánske 1