V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Elektronické cigarety (e-cigarety)

Elektronické cigarety sa začali vyrábať koncom 90-tych rokoch 20. storočia v Číne. Po úspešnom uvedení na trh v Číne a Ázii v roku 2004 sa začali predávať v značnom množstve na internete a zakrátko prenikli do celého sveta. Na Slovensku sa začali v malom množstve objavovať okolo roku 2007.

Základom populárnych e-cigariet je tyčinka, ktorá obsahuje batériu. Pomocou nej sa zahrieva tekutý obsah pevnej alebo vymeniteľnej cartridge (kazety), ten sa následne mení na aerosol, ktorý vdychuje užívateľ – fajčiar. Pôvodnú náplň tvoril nikotín (ale môžu byť aj e-cigarety ne-nikotínové) rozpustený vo vode. V súčasnosti sa predávajú rôzne náplne s „arómami“ pre zvýšenie atraktívnosti – ovocie, karamel, mentol, káva, kola, čokoláda.

E-cigarety sprevádza široká reklama, ktorá hovorí o „bezpečnom“ fajčení. Sú prezentované ako nový štýl správania sa moderného človeka a sprevádzajú ich tvrdenia, že sú:

 • zdravším spôsobom fajčenia,
 • neškodné pre okolie, a preto použiteľné kdekoľvek,
 • vhodné pre redukciu fajčenia klasických cigariet,
 • účinné pri odvykaní fajčenia.

Štúdie preukazujú, že väčšina fajčiarov e-cigariet sa s týmito tvrdeniami stotožňuje, ale doterajšie znalosti o akútnych a chronických účinkoch na zdravie fajčiarov e-cigariet sú nedostatočné. Do doby, ako bude potvrdené, že e-cigarety naozaj predstavujú zdravšiu alternatívu fajčenia, budú považované za ďalší tabakový výrobok, ktorý má podobný účinok ako obyčajná cigareta (pokiaľ obsahuje nikotín), ale neobťažuje okolie zápachom spalín.

Ako sa uvádza, fajčiar e-cigariet je vystavený výrazne menšiemu spektru i koncentráciám chemických škodlivín, ako fajčiar klasických cigariet. Ale treba povedať, že elektronické cigarety nie sú úplne bezpečné už len preto, pretože sú zdrojom nikotínu. Vzhľadom k nízkym výrobným štandardom v ázijských krajinách, nie je známe, či je nikotín extrahovaný z tabaku alebo ide o farmaceutický preparát. Nevie sa, či táto látka vznikajúca v e-cigaretách zahrievaním (pri teplote cca 40 – 65 °C), má v organizme rovnaké farmakodynamické a fyziologické účinky ako nikotín v dyme z klasických cigariet vznikajúci pri spaľovaní tabaku (pri 600 – 900 °C).

Obsah nikotínu vo vdychovanom aerosóle často nezodpovedá hodnotám deklarovaným výrobcom (bolo to preukázané i v tzv. ne-nikotínových cigaretách).

Akútna kardiovaskulárna reakcia organizmu na expozíciu nikotínu (zvýšená tepová frekvencia a krvný tlak) je podobná u klasických i e-cigaretách. Nikotín je pri akomkoľvek podaní potentná psychoaktívna droga, ktorá u väčšiny konzumentov vyvoláva silnú závislosť. Je považovaný za humánny teratogén, pretože prechádza placentárnou bariérou, ovplyvňuje nepriaznivo vývoj centrálnej nervovej sústavy plodu, s neskoršími klinickými poruchami správania. Nikotín má významnú rolu aj v procese karcinogenézy, môže poškodiť gény, narušiť bunkové metabolické procesy, podporiť rast a metastázy nádorových buniek. Nikotín je tiež silne toxický, smrteľná dávka pre dospelého je odhadovaná na 30 – 60 mg, pre dieťa 10 mg. Riziko otravy je spojené s dostupnosťou vymeniteľnej kazety. Obyčajne má objem 5, 10, 20 ml, pričom v jednom ml tekutiny býva 0 – 20 – 36 mg nikotínu, tzn., že aj v najmenšej náplni môže byť smrteľná dávka nikotínu (100 a viac mg). Ohrozené sú hlavne malé deti.

Propylenglykol má na jednej strane široké použitie v kozmetike a farmakológii, ale na druhej strane spôsobuje dráždenie očí a horných dýchacích ciest.

Najnovšie štúdie preukázali, že fajčiar e-cigariet vdychuje i karcingénne nitrosaminy, merateľné množstvá kovov a nanočastice striebra. Hodnoty niklu v aerosole z e-cigariet boli 2 – 100 krát vyššie ako v klasických cigaretách Marlboro.

Možno konštatovať, že zatiaľ iba málo publikácií popisuje výsledky akútnych účinkov fajčenia e-cigariet na zdravie.

Reklamy hovoria, že dym vydychovaný fajčiarom e-cigariet obsahuje len vodnú paru. Nie je to pravda, pretože v kontaminovanom prostredí fajčiarov e-cigariet boli zistené merateľné koncentrácie formaldehydu, acetaldehydu, kyseliny octovej, acetónu, nikotínu a i. V porovnaní s kontamináciou vnútorného ovzdušia z klasických cigariet sú e-cigarety menším zdrojom chemických škodlivín, nie je emitovaný žiadny decht ani oxid uhoľnatý, výnimkou je respirabilný prach.

E-cigarety umožnia redukovať počet vyfajčených klasických cigariet.

Tento názor bol aj preukázaný, otázkou ale zostáva, či súbežné fajčenie oboch typov (tzv. duálne fajčenie) má tiež očakávané zdravotné benefity. Najnovšia správa potvrdzuje, že redukcia počtu denne vyfajčených cigariet je oveľa menej účinná, ako sa predpokladalo, pretože podstatnejší význam má dĺžka doby fajčenia, ako intenzita fajčenia. Fajčiari e-cigariet sa často krát vracajú ku klasickým cigaretám, ktoré ich lepšie uspokoja, rýchlejšie navodia očakávané zmeny nálady, sú lacnejšie, nevyžadujú technickú manipuláciu a i.

Fajčiari e-cigariet uvádzajú, že im pomáhajú pri odvykaní od fajčenia klasických cigariet, myslia si, že sú účinnejšie ako prípravky náhradnej nikotínovej terapie. Epidemiologické skúmanie však túto hypotézu jednoznačne nepotvrdilo.

Lekári, či už fajčiarom klasických cigariet, alebo e-cigariet, aj tak stále odporúčajú:

 • prestať fajčiť,
 • nájsť si individuálny motív, ktorý ich posilní vytrvať v rozhodnutí prestať fajčiť,
 • ako pomoc si stanoviť dátum odloženia cigariet,
 • klasické a overené prípravky, k zmierneniu abstinenčných príznakov (nikotínové žuvačky, náplasti, inhalátory, …),
 • upozornia na možnosť vyhľadania odbornej pomoci v Centrách pre odvykanie fajčenia.

Pokiaľ má pacient vážny záujem o e-cigarety, treba ho upozorniť, že aj keď v porovnaní s klasickými cigaretami môžu byť e-cigarety menej nebezpečné, tak:

 • ich výroba nieje štandardná,
 • taktiež obsahujú toxické a karcinogénne látky, ktoré fajčiar vdychuje a ktoré sa dostávajú aj do jeho okolia a ohrozujú nefajčiara,
 • účinnosť pri odvykaní od fajčenia nebola jednoznačne preukázaná,
 • sú známe zdravotné následky po ich dlhodobom užívaní a taktiež je potrebné trvať na realizácii úmyslu zanechať fajčenie,
 • varovať pred „duálnym“ fajčením,
 • varovať pred možnosťou náhodnej otravy pri manipulácii s nimi.

Zdroj: Praktický lekář, 2015