V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Ebola

Charakteristika ochorenia

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.

Pôvodcom ochorenia

Pôvodcom ochorenia je vírus horúčky Ebola z čeľade Filoviridae. Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.

Prenos

Človek sa infikuje úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä stykom s krvou, stolicou, slinami, močom. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Vzdušná cesta prenosu sa uplatňuje minimálne. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.

Klinické príznaky

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne 5. deň od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje až 50 %.
Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie.
Inkubačný čas je 2 – 21 dní.

Terapia

Liečba ochorenia je len symptomatická.

Výskyt

Vírus Ebola bol objavený v súvislosti s epidémiou, ktorá v r. 1976 postihla 602 osôb v Zaire a Sudáne, z toho 397 osôb zomrelo. V epidémii, ktorá postihla v priebehu septembra 2000 až januára 2001 Ugandu, ochorelo 428 osôb a 173 z nich zomrelo. V poslednej epidémii, ktorá postihla tri krajiny západnej Afriky (Guinea, Liberia a Sierra Leone) ochorelo od decembra 2013 k 30. júnu 2014 na Ebolu 759 osôb, z nich 467 zomrelo. Smrtnosť dosiahla hodnotu 61, 5 %.

Riziko nakazenia vírusom Eboly a jeho prevencia

Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírusom Eboly sa neprenáša pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neprenášajú ho ani komáre.

Represívne opatrenia

Hlásenie ochorenia a podozrenia z ochorenia na územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý prípad hlási na Úrad verejného zdravotníctva SR a ten ako kontaktné miesto do WHO v súlade s Medzinárodnými zdravotníckymi predpismi (IHR). Izolácia chorého s prísnym dodržiavaním bariérovej ošetrovateľskej techniky. Dezinfekcia všetkých výlučkov chorého a predmetov ktoré mohli byť týmito výlučkami kontaminované. Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým sa podrobujú zvýšenému zdravotnému dozoru po dobu troch týždňov od posledného styku s chorým. Sleduje sa ich zdravotný stav, kontroluje sa telesná teplota aspoň dvakrát denne. Osoby s teplotou nad 38°C sa ihneď hospitalizujú. Mŕtvych treba ihneď pochovať alebo spáliť.

Odporúčania pre cestujúcich do krajín výskytu Eboly

  • vyhýbať sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované;
  • vyhýbať sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“);
  • vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku.

Odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly

Riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky (Guinea, Liberia a Sierra Leone), kde prebieha epidémia Eboly je nízke. Ak sa v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky:

  • je potrebné zostať doma a kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze; symptómy môžu predstavovať inú infekciu ako napríklad maláriu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu,
  • ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta by mal zhodnotiť klinický stav, zabezpečiť v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz,
  • podozrenie na Ebolu hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ihneď oznámiť územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu – ktorému ďalší postup odporúčame konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, nakoľo disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologicke bezpečnosti – BSL 4,
  • príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí protiepidemické opatrenia,
  • NRC pre hemoragické horúčky na ÚVZ SR ani iné laboratorium nedisponuje diagnostikou ochorení, kterých laboratorium spĺňa BSL 4. Preto odporúčame zabezpečiť laboratornu diagnostiku v laboratoriu v zahraničí, ktoré má akreditované laboratorium a metodiku (napr. Robert Koch Institut, Berlin, Nemecko).