Príspevky v rubrike ‘dôležité‘

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí

Opatrenie OLP/7311/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí zo dňa 17.9.2020. Termín účinnosti od 18.9.2020 do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach

Opatrenie OLP/7310/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach zo dňa 17.9.2020. Termín účinnosti od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava

Opatrenie OLP/7093/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava zo dňa 7.9.2020. Termín účinnosti od 10.9.2020 od 07.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa dopĺňa opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia)

V prílohe nájdete „Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“ (9. aktualizácia).

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

Opatrenie č. OLP/6911/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – kontrola zamestnancov zamestnávateľom zo dňa 28.8.2020 s účinnosťou od 1. 9. 2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena rúška

Opatrenie OLP/6848/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena rúška zo dňa 28.8.2020. Termín účinnosti od 2.9.2020 od 06.00 hod. do 14.9.2020 18.00 hod.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa mení opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 zo dňa 3.7.2020.

Odporúčania COVID-19 zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Prievidza zostávajú v platnosti

Odporúčania prijaté na zasadnutí Krízového štábu Okresného úradu Prievidza dňa 30.7.2020 a účinné od 1.8.2020 zostávajú naďalej v platnosti, nakoľko sa čiastočne zhodujú s opatreniami prijatými na zasadnutí Krajského krízového štábu konanom dňa 18.8.2020. Ich ponechanie v platnosti umožňuje aj aktuálna epidemiologická situácia v našom regióne, ktorá je nateraz stabilizovaná.

Odporúčanie COVID – 19 zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Prievidza

Vzhľadom na zvýšený počet pozitívne testovaných prípadov na COVID – 19 v okrese Prievidza zasadal dňa 29.7.2020 Krízový štáb Okresného úradu Prievidza, na ktorom boli prijaté nasledovné opatrenia s účinnosťou od 1.8.2020:

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. – oznámenie o začatí prevádzkovania

Zákon 198/2020 Z. z. účinný a platný od 21.7.2020 novelizoval, okrem iného, aj zákon 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nové ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad NEBUDE svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie
§ 13 ods. 4 písm.a) sa nevzťahuje na

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  3. telovýchovno – športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

Tlačivo na oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nájdete v sekcií Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice

Opatrenie OLP/5761/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice zo dňa 17.7.2020. Termín účinnosti od 20.7.2020 od 07.00 hod.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa mení opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5455/2020 zo dňa 3.7.2020.