V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Príspevky v rubrike ‘Preventívne pracovné lekárstvo‘

Manuál k aktualizovanému COVID automatu

Aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.

V manuáloch prevádzkovatelia nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne. Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov.

Prevádzkovatelia v manuáloch nájdu aj informácie k používaniu aplikácie OverPass –  https://slovenskoit.sk/overpass

Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. – oznámenie o začatí prevádzkovania

Zákon 198/2020 Z. z. účinný a platný od 21.7.2020 novelizoval, okrem iného, aj zákon 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nové ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad NEBUDE svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie
§ 13 ods. 4 písm.a) sa nevzťahuje na

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  3. telovýchovno – športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

Tlačivo na oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nájdete v sekcií Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov.

Aktualizácia zákona č. 355/2007 platného v krízovej situácii

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach si dovoľuje upozorniť na aktuálnu časovú verziu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnú od 6.4.2020 v čase krízovej situácie.
Aktuálne znenie zákona nájdete na stránke Slov-Lex.

Oznamovanie kategórie práce 2

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR je možné nájsť postup a aktualizované informácie ohľadom oznamovania kategórie práce 2.

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019. Na web stránke ÚVZ SR je už k dispozícii elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 s príslušným usmernením k jeho vypĺňaniu a odosielaniu

Doplnenie: Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Zmeny v poskytovaní zdravotného dohľadu platné od 1.12.2017

–         zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Celý text »

Zabezpečenie zdravotného dohľadu

Ochranu  zdravia  pri  práci upravuje zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 – 42). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Novelizácia zákona dala povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov do súladu so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci, t. j. upravila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Takúto povinnosť mali zamestnávatelia už v rokoch 2006 – 2011, od 1.1.2012 mali povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Zdravotný dohľad zahŕňa dohľad na pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zabezpečenie dohľadu je možné dvomi spôsobmi:

 1. Vlastnými odbornými zamestnancami – § 30a ods. 2 a 3 – túto skutočnosť je zamestnávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
 2. Dodávateľským spôsobom – § 30a ods. 4

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. b), c) a d) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. a 2. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne.pdf

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. a) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. až 4. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto a súvisiacej problematiky viď.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Info_o_novele_zakona_355_2007.pdf

Celé znenie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014

zdrave_pracoviskaEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2014 dvojročnú kampaň s názvom Zdravé pracoviská bez stresu. Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská.

V rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská bez stresu sa v dňoch 20. – 24. októbra 2014 uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na

Deň otvorených dverí oddelenia preventívnej medicíny dňa 24. októbra 2014.

Pracovníci oddelenia preventívnej medicíny budú poskytovať konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci a k psychosociálnym faktorom práce a pracovného prostredia.

Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP

V dňoch 21. – 27. októbra 2013 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík bude prebiehať Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

spolupráca pri prevencii rizík

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU – OSHA) začala v roku 2012 svoju dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská pre roky 2012–2013 s názvom Spolupráca pri prevencii rizík, ktorá má za úlohu podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Kedy: 24. 10. 2013 (štvrtok)
Kde: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, odd. preventívnej medicíny
V čase: 8.00 – 12.00 hod.

Ponúkame poradenstvo v otázkach:

 • právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia
 • obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a ich negatívneho pôsobenia na zdravie zamestnancov

Viac informácií o kampani a možnostiach zapojenia sa do kampane nájdete na internetových stránkach kampane:
http://www.healthy-workplaces.eu/sk/
https://osha.europa.eu/sk