https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Príspevky v rubrike ‘Podpora zdravia‘

4. marec – Svetový deň obezity

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy: „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Celý text »

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname od roku 2002. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o rakovine a o tom, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť.


Celý text »

46. týždeň – Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ od roku 1998 na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Jeho tradícia sa začala v Grécku a pokračuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch  sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Prevencia je dôležitým nástrojom pre získanie odborných informácií o  druhoch závislostí, jej nebezpečenstvách , ako aj o  tom, kde hľadať odbornú pomoc pri prípadnom zotavovaní sa zo závislosti.

14. november – Svetový deň diabetu

14. november – Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia.

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. V dôsledku jej akútnych a chronických komplikácií stúpa v populácii miera chorobnosti, invalidity aj úmrtnosti. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejšími rizikovými  faktormi sú:

 • nadmerný príjem tukov a cukrov v strave
 • nadváha resp. obezita
 • žiadna alebo nedostatočná fyzická aktivita

Prechodu z rizikového preddiabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a optimálnu pohybovú aktivitu.

zdroj: ÚVZ SR

Vyhodnotenie IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

V roku 2021 sa konal IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Táto kampaň je dlhotrvajúcou výzvou na zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá využíva formu súťaže na zvýšenie motivácie k pohybu. Vznikla na podklade poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ a od roku 2005 sa koná vždy v nepárny rok. Gestorom kampane bol v roku 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý organizoval kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi Slovenskej republiky.
Celý text »

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou  na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia je naproti tomu choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.
Celý text »

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Ústne zdravie má mnohostrannú úlohu a zahŕňa schopnosť rozprávať, smiať sa, rozoznávať  vône, ochutnávať, dotýkať sa, žuvať, prehĺtať a pociťovať rozsah emócií prostredníctvom výrazov tvárovej mimiky s dôverou a bez bolesti, bez nepohody a ochorení v ústnej dutine a tvárovej oblasti (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie).

Ústne zdravie:

 • nevyskytuje sa izolovane, ale je dôležitou súčasťou celkového zdravia, fyzickej a duševnej pohody človeka,
 • významne prispieva k celkovému zdraviu a pocitu zdravia. Ak sa v ústach vyskytujú neliečené ochorenia, tieto sú príčinou ochorení alebo zhoršujú už existujúce ochorenie iného orgánu ľudského organizmu,
 • odráža fyziologické, sociálne a psychologické faktory, ktoré sú základné pre kvalitu života,
 • je ovplyvnené zmenenými skúsenosťami jednotlivcov, vnímaním, očakávaniami a schopnosťou prispôsobiť sa situáciám.
 • jeho kvalitu dokážeme udržať dokonale realizovanými preventívnymi opatreniami.


Celý text »

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí známych, ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS), ktorý si pripomíname 9. septembra.

Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

 • netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť,
 • nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti,
 • užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné,
 • pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie –  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu.

Treba vedieť, že:

 • neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva,
 • pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac žena pije, tým je riziko vyššie.

Zdroj: ÚVZ SR

Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19

1.   Ako môžem zostať zdravý?

 • Trénujte si myseľ. Stimulujte a udržiavajte ju v činnosti (lúštite krížovky, vyplňte sudoku, učte sa cudzí jazyk, poskladajte si puzzle…)
 • Dodržiavajte svoj pravidelný denný režim alebo si vytvorte nový.
 • Spite a stravujte sa pravidelne v rovnakom čase každý deň.
 • Stravujte sa zdravo a vyvážene, pite dostatok tekutín. Konzumujte zdravé a obmedzte nezdravé potraviny. Nefajčite a obmedzte pitie alkoholu.
 • Snažte sa každý deň venovať aspoň 30 minút nejakej fyzickej aktivite, najlepšie na čerstvom vzduchu.
 • Berte pravidelne lieky, ktoré vám predpísal lekár, neprestaňte s užívaním, kým to lekár neschváli. Absolvujte pravidelné preventívne prehliadky.

2.   Čo môžem urobiť pre zlepšenie nálady?

 • Dodržiavajte denný režim, zaraďte do neho zaujímavé aktivity, na ktoré sa tešíte. Zapájajte sa do komunitných aktivít.
 • Buďte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi.
 • Sústreďte sa na aktivity, ktoré vás rozptýlia, upokoja alebo rozveselia a zaraďte ich do svojho denného režimu.
 • Vyskúšajte  meditáciu, relaxáciu alebo dychové cvičenia, ktoré pomôžu uvoľniť napätie a pomáhajú navodiť stav pokoja a pohody.
 • Ukrývate v sebe veľkú silu a múdrosť, podeľte sa s tým.

3.   Ako môžem byť spojený so svojou rodinou a komunitou?

 • Ak len trošku môžete pomáhajte a zaujímajte sa o iných.
 • Pravidelne komunikujte so svojou rodinou a priateľmi.
 • Zostaňte aktívny vo svojej komunite, cirkvi, kostole alebo zbore.
 • Zapojte sa do nejakej aktivity alebo menšej skupiny vo svojej  komunite, kostole alebo v zbore.
 • Využite on-line alebo telefonickú možnosť spojenia.
 • Sledujte bohoslužby v televízii alebo on-line.

4. Kde môžem získať pomoc ak ju potrebujem?

 • Kontaktujte odborníka – lekára, psychológa alebo sociálneho pracovníka, ak počas viacerých dní za sebou prežívate stres, úzkosť alebo strach.
 • Požiadajte o pomoc svoju rodinu, priateľov.
 • Obráťte sa na vašu komunitu, na svojho farára alebo pastora. Je prirodzené, že občas cítime strach, obavy alebo sa cítime osamelý, môže nám však pomôcť, keď sa o tom porozprávame.

5.  Ako sa môžem vyrovnať so smútkom?

 • Dajte smútku čas. Častokrát sa nám zdá, že smútok a bolesť, ktorú prežívame sa nikdy neskončí, ale čas zmierňuje rany.
 • Spomeňte si na šťastné chvíle so svojou rodinou, priateľmi a sústreďte sa na pekné spomienky.
 • Obráťte sa na sociálneho pracovníka, psychológa, farára alebo pastora, ktorí vedia, ako pomôcť, keď prežívate ťažké chvíle.
 • Sústreďte sa na aktivity, ktoré vás tešia a robia vám radosť.

Zdroj: ÚVZ SR, mhpss.net

Stravovanie počas leta

Zásady pre stravovanie a výber potravín v lete

 • Strava má byť v letných mesiacoch „ľahšia“, teda ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, pretože organizmus v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zimných mesiacoch, súčasne však strava musí poskytovať dostatok výživných látok.
 • Zložením má byť vyvážená a pestrá: dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky (najmä nasýtené) a jednoduché sacharidy.
 • Strava by mala obsahovať dostatok ovocia a zeleniny (najmä sezónnych), ktoré okrem tekutín obsahuje množstvo cenných výživových zložiek, ako sú vitamíny a minerály, enzýmy, vláknina. V lete je priebežné dopĺňanie vitamínov a minerálnych látok stravou obzvlášť dôležité.
 • Slnečné žiarenie spotrebúva najmä pri opaľovaní (masívne pri opaľovaní spojenom s fajčením) antioxidanty v organizme. Ide najmä o antioxidanty, ktoré možno doplniť stravou: vitamíny A (resp. Betakarotén – provitamín A), C a E.
 • Vitamín A sa nachádza napr. v mrkve, paradajkách, malinách, marhuliach, masle, rybách.
 • Vitamín C v ovocí (čierne ríbezle, jahody, citrusové ovocie, kivi, maliny, černice), zelenine (paprika, karfiol, kel, kaleráb, paradajky), zemiakoch.
 • Vitamín E v rastlinných tukoch a olejoch, zelenine, orechoch, obilných klíčkoch.
 • Veľmi účinným antioxidantom je však aj lykopén (obsahujú ho paradajky, červený melón).
 • Vysoké teploty v lete vedú k zvýšeným stratám vody z organizmu najmä potením, čo je spojené aj so stratou minerálov, vrátane sodíka. Straty tekutín a minerálnych látok je potrebné nahrádzať správnym pitným režimom a konzumáciou vyváženej stravy.
 • Zvýšenú opatrnosť venujte tzv. epidemiologicky rizikovým potravinám, najmä pokiaľ nie je zaručená dostatočná hygiena pri ich výrobe, skladovaní a manipulácii s nimi (zmrzlina, lahôdky, cukrárske výrobky, pokrmy pre dojčatá a deti).
 • Výrobky z mäsa, vajec a mlieka konzumujte len dostatočne tepelne spracované. 
 • Je dôležité dodržiavať predpísanú dĺžku a teplotu pri skladovaní potravín a pokrmov.

Desatoro WHO k ochrane pred črevnými nákazami:

 1. Výber zdravotne bezchybných potravín: pri nákupe uprednostňujte tepelne spracované potraviny, napr. pasterizované mlieko pred surovým. Potraviny konzumované v surovom stave dokonale umyte.
 2. Dôkladné preváranie potravín: usmrcuje mikroorganizmy, podmienkou je však dosiahnutie teploty minimálne 70°C počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potraviny (napr. hydina pri kosti).
 3. Konzumácia bezprostredne po uvarení: pokiaľ sú uvarené pokrmy ponechané v izbovej teplote, mikroorganizmy, ktoré proces varenia prežili, sa začnú množiť, prípadne produkovať toxín. Čím dlhší je interval medzi tepelným spracovaním a konzumáciou, tým je riziko väčšie.
 4. Správne skladovanie potravín: ak má byť strava pripravená v časovom predstihu, je nutné ju uchovávať buď v teplom stave (okolo 60°C) alebo v chlade (pod 10°C). Chybou je uloženie do chladničky väčšieho množstva potravín, ktoré sú ešte teplé. Môžu sa tak pomnožiť mikroorganizmy.
 5. Dôkladné zohrievanie potravín: uvarené potraviny je potrebné zohrievať pri teplote minimálne 70°C.
 6. Zabráňte skríženej kontaminácii surových a uvarených potravín: bezpečne uvarené potraviny sa môžu sekundárne kontaminovať surovými, a to priamo dotykom alebo nepriamo, použitím toho istého noža, dosky na krájanie a pod.
 7. Umývanie rúk je nutné pred prípravou potravín, počas jej prerušenia, po opracovaní surových potravín a, samozrejme, po použití toalety, prebaľovaní dieťaťa a dotyku domácich zvierat.
 8. Čistota kuchynského zariadenia: potraviny môžu byť kontaminované mikroorganizmami z pracovných plôch a kuchynských pomôcok. Prevenciou je udržiavať celé zariadenie v dokonalej čistote.
 9. Ochrana potravín pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami, ktoré môžu tiež prenášať patogénne mikroorganizmy.
 10. Na prípravu jedál a nápojov používajte výhradne pitnú vodu.

Zdroj: ÚVZ SR