https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Príspevky v rubrike ‘Nezaradené‘

Koronavírus – výzva

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte koronavírusu Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a využili hlavne telefonickú a elektronickú formu komunikácie s úradom.

Úradné hodiny sú obmedzené nasledovne: Pondelok – Piatok   9.00 – 11.00

Z dôvodu šírenia výskytu ochorenia COVID-19 sa úhrada správnych poplatkov odo dňa 13.03.2020 do odvolania realizuje prostredníctvom:

  1. platobného predpisu, ktorý Vám RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach zašle nasledovne:
    • právnická osoba – elektronická schránka ÚPVS (slovensko.sk)
    • fyzická osoba – podnikateľ – e-mailová adresa (uvádzajte prosím presnú emailovú adresu na žiadosti)
  2. ak už máte zakúpený e-kolok, priložte jeho scan ako prílohu k Vašej žiadosti

Za pochopenie ďakujeme.   

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE  podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Celý text »

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú od 9.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Školská ul., Handlová
ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
ZŠ Športovcov, Partizánske
ZŠ Pribinova ul., Nováky
ZŠ R. Jašíka, Partizánske
ZŠ Sebedražie
Odborné učilište, Praktická škola, J. Kalinčiaka, Prievidza

 

Legislatívne zmeny pri podávaní žiadostí

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.1.2016 upozorňujeme žiadateľov o:

  • uvedenie priestorov do prevádzky – § 13 ods. 4 písm. a),
  • uvedenie potravinárskych objektov do užívania – § 13 ods. 4 písm. c),
  • organizáciu zotavovacieho podujatia – § 13 ods. 4 písm. d),
  • zriadenie a prevádzku pohrebnej služby a krematória – § 13 ods. 4 písm. l)

na zmenu v podávaní žiadostí podľa § 13 ods. 6 písm. f) predmetného zákona. Žiadosť okrem iných náležitostí uvedených v tomto paragrafe musí ako prílohu obsahovať aj „doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel“. V praxi to znamená doložiť k žiadosti doklad o kolaudácii stavby alebo o zmene v užívaní stavby.

Možnosti úhrady správneho poplatku

SLOVENKA ROKA 2015

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po siedmykrát vyhlasujú anketu SLOVENKA ROKA 2015.

Tento rok je pre verejné zdravotníctvo o to cennejší, že v kategórii „Zdravotníctvo“ je nominovaná MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Úhrada poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení  týchto poplatkov na Slovensku.

Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhrada správnych poplatkov bude na Úrade verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zabezpečovaná prostredníctvom soft pokladne (softvér inštalovaný na počítači priehradky príslušného úradu, ktorý bude obsluhovať poverený zamestnanec úradu).