V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Príspevky v rubrike ‘Hygiena životného prostredia‘

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 20. 11. 2023
Termín konania: 11. decembra 2023 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 4. decembra 2023 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Svetový deň vody 2023

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8.00 do 11.30 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Dusičnany sú látky obsiahnuté v pôde, do ktorej sa dostávajú prostredníctvo hnojív, chemických postrekov,  priesakmi vôd z nebezpečných hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z neodborne vybudovaných žúmp, poškodenej a netesniacej kanalizácie. V malom množstve prenikajú do zdrojov pitnej vody, ich zvýšený výskyt v pitnej vode však môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný. Zistiť zdroj kontaminácie pitnej vody v studniach je zvyčajne obtiažne, nakoľko dusičnany prúdia podzemnou vodou a zdroj môže byť od studne rôzne vzdialený. Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný produkt v dusíkovom cykle buď biochemickou redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amoniakálneho dusíka. Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.

Zdravotné nebezpečenstvo týchto látok spočíva v tom, že dusitany v ľudskom organizme majú schopnosť viazať sa na hemoglobín, čo je látka zodpovedná za prenos kyslíka do tkanív. Za prítomnosti dusitanov krvi sa tvorí methemoglobín, ktorý schopnosť prenosu kyslíka stráca. Nedostatočná dodávka kyslíka do tkanív sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť už ku smrti. Tento stav je nebezpečný predovšetkým pre dojčatá (hlavne do 3. mesiaca veku), u ktorých je príčinou porúch vo vývine centrálneho nervového systému a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Takýto stav môže vzniknúť pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.

Svetový deň vody 2022

Dňa 22. marca 2022 (utorok) v čase od 8.00 do 12.00 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Dusičnany sú látky obsiahnuté v pôde, do ktorej sa dostávajú prostredníctvo hnojív, chemických postrekov,  priesakmi vôd z nebezpečných hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z neodborne vybudovaných žúmp, poškodenej a netesniacej kanalizácie. V malom množstve prenikajú do zdrojov pitnej vody, ich zvýšený výskyt v pitnej vode však môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný. Zistiť zdroj kontaminácie pitnej vody v studniach je zvyčajne obtiažne, nakoľko dusičnany prúdia podzemnou vodou a zdroj môže byť od studne rôzne vzdialený. Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný produkt v dusíkovom cykle buď biochemickou redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amoniakálneho dusíka. Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.

Zdravotné nebezpečenstvo týchto látok spočíva v tom, že dusitany v ľudskom organizme majú schopnosť viazať sa na hemoglobín, čo je látka zodpovedná za prenos kyslíka do tkanív. Za prítomnosti dusitanov krvi sa tvorí methemoglobín, ktorý schopnosť prenosu kyslíka stráca. Nedostatočná dodávka kyslíka do tkanív sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť už ku smrti. Tento stav je nebezpečný predovšetkým pre dojčatá (hlavne do 3. mesiaca veku), u ktorých je príčinou porúch vo vývine centrálneho nervového systému a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Takýto stav môže vzniknúť pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.

Manuál k aktualizovanému COVID automatu

Aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.

V manuáloch prevádzkovatelia nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne. Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov.

Prevádzkovatelia v manuáloch nájdu aj informácie k používaniu aplikácie OverPass –  https://slovenskoit.sk/overpass

Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

Záplavy sú najčastejším typom prírodných katastrof. Správnym konaním nielen počas nich, ale aj po ich ústupe, možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto zverejňuje odporúčania, ktoré zahŕňajú zásady likvidácie následkov po záplavách a základné hygienické požiadavky, ktoré treba dodržiavať.


Celý text »

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. – oznámenie o začatí prevádzkovania

Zákon 198/2020 Z. z. účinný a platný od 21.7.2020 novelizoval, okrem iného, aj zákon 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nové ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad NEBUDE svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie
§ 13 ods. 4 písm.a) sa nevzťahuje na

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  3. telovýchovno – športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

Tlačivo na oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nájdete v sekcií Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov.

Ako sa správať na kúpalisku

Opatrenie ÚVZ SR – uzatvorenie prevádzok a izolácia skupín osôb

Opatrenie č. OLP/2595/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR nariaďuje od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní nasledovné opatrenia… (detail v prílohe)

Svetový deň vody – ZRUŠENÉ

V dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie, výskytu ochorenia COVID-19, sa ruší vykonávanie orientačných analýz vôd zo studní pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa mal uskutočniť 23.3.2020 na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Za pochopenie ďakujeme.