BECEP – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY – CESTA PRE ŽIVOT

Na základe Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na rok 2008 – 2015 je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prevencii úrazov v cestnej premávke. Preto kolektív oddelenia BECEP Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (www.becep.sk) pripravil edukačné materiály, ktoré sa zaoberajú problematikou bezpečnosti na cestách.

Pre deti materských škôl je určené
DVD – „Becepáčik a dopravná výchova pre deti materských škôl“

Deťom prvého stupňa základných škôl je určené
CD – „Doplnkové učebné CD dopravnej výchovy pre deti 1. stupňa ZŠ – Autoškola pre deti“

Pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre študentov stredných škôl, vysokých škôl a seniorov je určené
DVD – „Informácie o bezpečnosti cestnej premávky pre širokú verejnosť“

Uvedené edukačné materiály je možné bezplatne zapožičať na Oddelení podpory zdravia nášho úradu. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. číslach:

  • 046/519 20 18
  • 046/519 20 47

alebo na e-mailových adresách:

  • pd.vz@uvzsr.sk
  • pd.pz@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia