V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Aktualizácia zákona č. 355/2007 platného v krízovej situácii

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach si dovoľuje upozorniť na aktuálnu časovú verziu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnú od 6.4.2020 v čase krízovej situácie.
Aktuálne znenie zákona nájdete na stránke Slov-Lex.