Aktualizácia zákona č. 355/2007 platného v krízovej situácii

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach si dovoľuje upozorniť na aktuálnu časovú verziu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnú od 6.4.2020 v čase krízovej situácie.
Aktuálne znenie zákona nájdete na stránke Slov-Lex.