Aktívne starnutie stop Alzheimerovej chorobe

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011

Téma európskeho roku 2012 bola zvolená vzhľadom na narastajúci počet starších ľudí.
Aktívne starnutie je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Hlavná odpoveď na rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spoločnosti spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva vo veku nad 50 rokov mali dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa do spoločenského a rodinného života, a to aj prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu.

Aktívne starnutie stop Alzheimerovej chorobe?

Starnutie je zákonitý jav, fyziologický dej, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj človek.

Kedy vlastne staroba začína?
Už okolo 27. roku života začínajú slabnúť niektoré mentálne schopnosti ľudí súvisiacich s vekom. Ďalší zlom prichádza okolo 42. roku života, teda ešte pred 30. rokom života a dlho pred odchodom na dôchodok.

Aká je priemerná dĺžka života?
Podľa správy OSN sa celosvetová priemerná dĺžka života v období rokov 1950 – 1955 rovnala 47 rokov, v období 2005 – 2010 sa zvýšila na 68 rokov.

Aký to má dopad na obyvateľstvo našej planéty?
Čím rýchlejšie starne populácia tým rýchlejšie narastá počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou. Podľa Alzheimer Europe /2010/ trpí v Európe Alzheimerovou chorobou a inými demenciami 7,3 mil. ľudí. Na Slovensku sa predpokladá okolo 50 000 ľudí trpiacich týmto ochorením.

Je Alzheimerova choroba tichá epidémia ľudstva a hrozba 21. storočia?
Na summite OSN o neprenosných chorobách /NCD Summit/bolo prijaté vyhlásenie, ktoré priradilo Alzheimerovu chorobu ako piatu k štvorici najzávažnejších ochorení / diabetes, rakovina, ochorenia pľúc a kardiovaskulárne ochorenia/. Vo februári 2008 prijal Európsky parlament vyhlásenia o prioritách boja proti Alzheimerovej chorobe.

Je nejaká nádej?
Alzheimerova choroba je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ale v súčasnosti dostupná terapia dokáže jeho progresiu výrazne spomaliť. Ak sa aplikuje k farmakoterapii aj nefarmakologická liečba, má to výrazný vplyv na kvalitu života človeka.

Môžeme urobiť niečo konkrétne?
Európsky parlament vyzýva všetky štáty, aby podporou koncepcie „zdravého životného štýlu pre zdravý mozog“ poskytovali občanom informácie o správnej životospráve, ktorá môže oddialiť prepuknutie Alzheimerovej choroby a ďalších demencií, resp. môže prepuknutiu týchto ochorení zabrániť. Alzheimerova choroba začína oveľa skôr ako ju vieme diagnostikovať.

Máme šancu sa jej brániť?
Aktívnym starnutím, ktoré sa môže prejaviť minimálne v piatich oblastiach:

1. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
– vzdelávanie počas mladosti a dospelosti a následné celoživotné vzdelávanie a záujem o nové informácie vytvára kognitívnu rezervu pre náš mozog. Čím väčšiu kognitívnu rezervu si vytvoríme, tým viac môžeme ovplyvniť klinické prejavy Alzheimerovej choroby. Túto informáciu by sme mali vštepovať už mladej generácii.

2. STRAVOVANIE
– zdravé stravovanie s dostatočným množstvom zeleniny, rýb, orechov s obmedzením tukov / aby prijatá energia nebola vyššia ako vydaná/. Po 45. roku života znížiť o 15% príjem potravín, snažiť sa udržať si svoju optimálnu hmotnosť.

3. POHYB
– denne 40 – 60 minútová prechádzka alebo 20 minútová rýchla chôdza. Ranná krátka rozcvička s hlbokými nádychmi – okysličenie nielen pľúc ale aj mozgu.

4. SOCIÁLNE A SPOLOČENSKÉ VZŤAHY
– vyhľadávať a udržiavať komunikáciu v rodine, so známymi s priateľmi – predchádzať sociálnemu odlúčeniu.

5. SPÔSOB ŽIVOTA
– od mladosti si osvojiť správne stravovacie návyky, dopriať organizmu resp. mozgu dostatok spánku a oddychu. Byť zvedavý celý život, ale za účelom získavania nových informácií a podnetov pre cvičenie pamäti. V zrelom veku si vedome cvičiť pamäť rôznymi dostupnými technikami.

Zdá sa, že toto všetko poznáme a vieme, ale stále viac štúdií sa zameriava práve na sledovanie účinných intervencií, ktorými je možné zabrániť vypuknutiu Alzheimerovej choroby. Je veľký rozdiel, či sa klinické prejavy Alzheimerovej choroby objavia u človeka v 65. roku života alebo v 75. roku. Oddialenie hoci len jedného roku má veľký význam pre rodinu a pre samotného pacienta zároveň.

Ďalšie cenné informácie a pomôcky k trénovaniu pamäti nájdete na www.alzheimer.sk.

Zdroj: ÚVZ SR

OVZ