Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Ponuka poradní zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základná poradňa zdravia

 •  je zameraná na aktívne vyhľadávanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení u obyvateľstva, na základe ktorých sa vyhodnotí aktuálne riziko srdcovo-cievneho ochorenia u vyšetrovaného
 • na základe výsledkov vyšetrovaného klienta je poskytnuté individuálne odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Ponuka vyšetrení

 • biochemické vyšetrenia z kvapky krvi nalačno
  • celkový cholesterol
  • cukor
  • triacylglyceroly
  • HDL – cholesterol (dobrý)
  • LDL – cholesterol (zlý)
 • meranie krvného tlaku
 • somatometrické vyšetrenia
  • výška, hmotnosť, obvod pása a bokov a z nich stanovované parametre:
   • index telesnej hmotnosti – BMI
   • pomer pás/boky – WHR
   • WHtR

Kontakty:

046/519 20 28, 046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
adriana.kuckova@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa zdravej výživy

 • cieľom je úprava až eliminácia nedostatkov v stravovaní obyvateľstva ( nadmerný príjem energie v strave, vysoká spotreba živočíšnych tukov, cukrov a soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny, nízka spotreba rýb…)

Ponuka vyšetrení

 • antropomotorické ukazovatele stavu výživy ( výška, hmotnosť, pás, boky, BMI, analýza stavby tela prostredníctvom analyzátora)
 • biochemické ukazovatele stavu výživy ( celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémia)
 • definovanie nutričného problému
 • plán výživového poradenstva

Kontakty:

046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa odvykania od fajčenia

 • určená pre jednotlivcov, ktorí uvažujú o možnosti prestať fajčiť, no nedarí sa im to svojpomocne

Ponuka vyšetrení

 • vstupný pohovor
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou sady vyšetrovacích metód (Fagerstromov dotazník stupňa závislosti, dotazník fajčiarskych návykov a pod.
 • vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na stanovenie obsahu oxid uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a množstva karboxyhemoglobínu)
 • v rámci poradenstva sa klient dozvie o možnostiach nefarmakologickej aj farmakologickej liečby, ktorej predpis však nie je v kompetencii poradne. Poradňa sa zameriava na poskytovanie informácii o účinkoch fajčenia na ľudský organizmus, na vedenie k zanechaniu fajčenia náhle alebo postupným znižovaním množstva vyfajčených cigariet, zvládanie abstinenčných príznakov po zanechaní fajčenia

Kontakty:

046/519 20 40

miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk

Na bezplatné vyšetrenia ako aj konzultácie v uvedených poradniach je potrebné sa vopred objednať.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku, v Taliansku a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, v Nemecku, v Taliansku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 20. 09. 2023
Termín konania: 9. októbra 2023 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 2. októbra 2023 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, vo Francúzsku, vo Švédsku, v Maďarsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, v Nemecku, vo Švédsku a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, v Taliansku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány  v Rakúsku, v Litve, vo Francúzsku a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku, v Holandsku, na Cypre, na Malte, v Maďarsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky: