31. máj – Svetový deň bez tabaku

Zakážte reklamu na tabakové výrobky, ich propagáciu a sponzorstvo

31. máj stanovila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň bez tabaku, aby takýmto spôsobom  každoročne upozorňovala na nebezpečenstvo fajčenia tabaku.  Tohtoročným heslom dňa je: Zakážte reklamu na tabakové výrobky, ich propagáciu a sponzorstvo. Dôkazy svedčia pre to, že úplný zákaz reklamy vedie ku znižovaniu počtu ľudí ako fajčiacich, tak pokračujúcich vo fajčení. V súčasnosti celosvetová tabaková epidémia zabíja ročne takmer šesť miliónov ľudí, z toho viac ako šesťsto tisíc nefajčiarov, ktorí zomierajú v dôsledku pasívneho fajčenia.  Len v Európe fajčenie tabaku zapríčiňuje približne 700 000 predčasných úmrtí a znepokojivá je skutočnosť, že väčšina Európanov začína fajčiť v skorej mladosti, pred 18. rokom života. Z dvoch fajčiarov, ktorí začnú fajčiť v takomto nízkom veku a neprestanú počas svojho života, jeden zomrie v dôsledku chorôb zavinených fajčením.

Aj keď je fajčenie v našej spoločnosti tolerované a pokladá sa za zlozvyk, pravdou je, že ide o chorobu – závislosť a jej odborné označenie je „duševná porucha a porucha správania pri užívaní tabaku“  (F 17.2).  Podľa najnovších výskumov je závislosť od užívania tabaku silnejšia ako závislosť od alkoholu, heroínu, či kofeínu. Asi 90 % fajčiarov začína fajčiť pred 18 rokom života. Nanešťastie bolo dokázané, že v čím nižšom veku jedinec začne fajčiť, tým vyšší je v neskoršom veku počet denne vyfajčených cigariet a tým vyššia je pravdepodobnosť dlhoročného fajčenia.

O negatívnych dôsledkoch užívania tabaku na organizmus sa v dnešnej dobe vie už veľmi veľa. Zo 4000 látok tabakového dymu až niekoľko desiatok má vplyv na ľudský organizmus. Určite najznámejšou zložkou tabaku je nikotín – je to látka, ktorá poskytuje fajčiarovi žiadaný účinok a spôsobuje vznik závislosti. Rakovinotvorné látky spôsobujú vznik rakoviny pľúc, podieľať sa môžu aj na rakovine krčka maternice, hrtanu, ústnej dutiny, pažeráka, pankreasu a močového mechúra. Ďalšie škodlivé látky – voľné kyslíkové radikály podporujú vznik nádorov, kôrnatenie ciev (a vznik napríklad ischemickej choroby srdca), uplatňujú sa pri vzniku zápalov dýchacích ciest a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Oxid uhoľnatý sa viaže na krvné farbivo – hemoglobín a znižuje množstvo kyslíka prenášaného krvou, takže jednotlivé tkanivá a orgány (ale predovšetkým srdce) trpia jeho nedostatkom. Muži – fajčiari častejšie trpia poruchami erekcie, pričom riziko stúpa už od 40. roku života. Ženy – fajčiarky majú zvýšené riziko neplodnosti, v tehotnosti majú zvýšené riziko potratu, predčasného pôrodu, narodenia hypotrofického dieťaťa. Okrem toho bol zistený vyšší výskyt syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa u matiek, ktoré v tehotenstve fajčili oproti matkám – nefajčiarkam.

Nepriaznivý dopad fajčenia sa neprejavuje len u fajčiarov, ale aj u osôb, ktoré síce nefajčia, ale sú vystavené tabakovému dymu – hovoríme o tzv. pasívnom fajčení. Ľudia vystavení tabakovému dymu majú, podobne ako fajčiari, zvýšené riziko srdcovocievnych, nádorových a iných chronických ochorení.  Nezodpovedné je predovšetkým vystavovanie detí pasívnemu fajčeniu, hlavne ak sa tak deje v domácom prostredí.
Fajčenia tabaku sa významnou mierou podieľa na chorobnosti aj úmrtnosti celosvetovej populácie, zodpovedá za 8,8 % úmrtí a podieľa sa 4,1 % na predčasnej strate zdravia. Na Slovensku sú tieto čísla výrazne vyššie, fajčenie zodpovedá za 19,2 % úmrtí a v priemere skracuje strednú dĺžku života fajčiarov o 15 rokov. Je zaujímavé, že riziko ochorenia v súvislosti s užívaním tabaku je priamo úmerné dĺžke fajčiarskeho návyku aj počtu vyfajčených cigariet. Samotné fajčenie zosilňuje pôsobenie aj ďalších rizikových faktorov chronických ochorení, ako je obezita, nedostatok telesnej aktivity, stres, vysoký krvný tlak a pod.
Zanechania fajčenia má význam v každom veku, aj keď vyšší zdravotný benefit možno očakávať u mladších jedincov.  Zanechanie fajčenia by malo byť samozrejmosťou u ľudí, ktorí trpia cievnymi choroba alebo chorobami dýchacích ciest.  Aj keď väčšine fajčiarov je jasné, že treba prestať fajčiť, otázka znie: ako? Možností je, samozrejme viac:

  1. Nefarmakologická liečba – kognitívno – behaviorálna liečba má za cieľ pomôcť fajčiarovi zmeniť svoje správanie smerom k nefajčeniu. Jej základom je poskytnutie informácií, vhodné sú aj motivačný rozhovor, pomoc pri osvojovaní si postupov vhodných na prekonávanie abstinenčných príznakov, ako aj zmien životného štýlu potrebných na minimalizáciu nárastu hmotnosti, tak často sa vyskytujúceho po zanechaní fajčenia.
  2. Farmakologická liečba – môže mať podobu voľnopredajnej náhradnej nikotínovej liečby (žuvačky, náplaste) alebo liekov, ktorých výdaj v lekárni je viazaný na predpis. Najčastejšie používanými účinnými látka sa bupropion a vareniklin.  Bupropion je antidepresívum, ktoré znižuje túžbu po  nikotíne a sprievodné abstinenčné príznaky. Liečba pod dozorom lekára trvá zvyčajne 7 – 9 týždňov. Vareniklín je prvý liek vyvinutý cielene na liečbu nikotínovej závislosti. Zmierňuje túžbu po cigarete a abstinenčné príznaky a zároveň bráni nikotínu po zapálení si cigarety, aby vyvolal fajčiarom tak očakávané účinky v mozgu (zmierňuje pocit blaha pri fajčení). Liečba trvá 12 týždňov, ale v prípade potreby je možné ju predĺžiť až na 24 týždňov.
  3. Kombinovaná liečba – farmakologická a nefarmakologická. Možno ju pokladať za najúspešnejšiu.

A na záver citát jednej z najznámejších osobností 20. storočia Winstona Churchila, ktorý bol silným fajčiarom : „V poslednom čase som čítal o fajčení také hrozné veci, že som sa rozhodol prestať… čítať.“

Použitá literatúra:

  1. Pokyny pre tých, ktorí chcú zanechať fajčenie. Dostupné na internete: http://www.healthystyle.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=26
  2. Světový den bez tabáku. Dostupné na internete: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/koureni/WNTD13.pdf
  3. Fajčenie spôsobuje choroby. Dostupné na internete: http://www.nefajcite.sk/choroby.htm
  4. Baška, T., Katreniaková, Z.: Základy prevencie užívania tabaku. Martin : JLF UK Martin, Stop fajčeniu, Národná koalícia pre kontrolu tabaku. 1. vyd. ISBN: 978-80-88866-89-3. Dostupné na internete: http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/UVZ_Files/Epidemiologia/dokumenty/Zaklady_prevencie_uzivania_tabaku_2010.pdf
  5. Kavcové, E., Ondrejka I.:  Základné princípy liečby tabakovej závislosti. In Lekársky obzor. R. 2010, č. 4. ISSN 0457-4214. Dostupné na internete: http://www.lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-4-2010/zakladne-principy-liecby-tabakovej-zavislosti