V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

31. máj – Svetový deň bez tabaku TABAK – bez mládeže

Tabak je jednou z najväčších príčin úmrtí na svete.

Prostredníctvom hesla TABAK – BEZ MLÁDEŽE chce Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti, sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. Narastá počet mladých ľudí, ktorí experimentujú s tabakom pred 10. rokom života. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 % detí. Podľa iného medzinárodného Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách z roku 2007, narástol počet 16-ročných fajčiarov oproti roku 2003 o 17 % u chlapcov a o 23 % u dievčat.

Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť aj na deti a mládež vo veku 15 – 19 rokov, ktorá predstavuje vekovú skupinu ľudí, ktorí sa najčastejšie pokúšajú prestať fajčiť, a ktorej sa to aj najčastejšie podarí. Naopak, s vyšším vekom klesá počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku. Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnostiach a mimo svojej domácnosti. Podľa medzinárodného prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 u 13 – 15 ročných detí, je pasívnemu fajčeniu vystavených 47 % detí v domácnostiach. Mimo svoje domácnosti je pasívnemu fajčeniu vystavených až 69 % detí.

Deti a mládež sú z tohto hľadiska najzraniteľnejšou sociálnou skupinou, ktorá nedobrovoľne vdychuje tabakový dym v domácnostiach. Z hľadiska výchovy ku zdraviu a podpory zdravia, by sa malo úsilie verejného zdravotníctva zaoberať práve výchovou rodičov prostredníctvom metód a foriem zdravotnej výchovy.

V rámci aktivít regionálneho úradu verejného zdravotníctva:

  • Organizujeme súťaže pre fajčiarov
  • Poskytujeme telefonické a elektronické poradenstvo ako prestať fajčiť
  • Poskytujeme individuálne a skupinové poradenstvo
  • Vykonávame prednášky a besedy o negatívnom vplyve fajčenia na zdravie
  • Spolupracujeme s médiami k uvedenej tématike
  • Distribuujeme zdravotno-výchovné edičné materiály s danou problematikou
  • Zabezpečujeme projekciu a výpožičnosť z.v. filmov s príslušnou tématikou

TABAK SPÔSOBÍ
5 MILIÓNOV ÚMRTÍ ROČNE
MÔŽE SA TO STAŤ I VÁM

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu