26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami June 26 International Day Against Drugs (WORLD DRUG DAY)

International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

OSN vyhlásilo 26. jún ako Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 – vytvoriť spoločenstvo bez drogových závislostí. Oficiálny Svetový deň nadobudol platnosť od roku 1988 a celý svet si ho každoročne pripomína protidrogovou kampaňou jednotlivcov i celých organizácií. Celosvetová kampaň je riadená koordinovaná OSN.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Svetového dňa a iniciuje kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.

Nosnou témou a cieľom kampane je informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie. Celosvetová kampaň vyzýva mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní začať užívať drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.

Ku kampani sa môžu pripojiť bez obmedzenia rodičia, učitelia a ďalšie zainteresované osoby. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť, vrátane šírenia informácií o kampani a organizovanie informačných a inštitucionálnych akcií pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Každý z nás môže zohrať významnú úlohu pri podpore zdravia vo svojej komunite.

UNODC predvolebné témy od roku 2000

2011 – International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
2010 – „Health is the ongoing theme of the world drug campaign“ 2010 – „Zdravie je pokračujúcou témou kampane sveta drog“
2009 – „Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs“ „Zdravý jedinec – zdravý národ“, „Kontrolujú drogy tvoj život?“
2008 – „Drogy v našom živote“
2007 – „V tvojom živote, spoločnosti nie je miesto pre drogy“
2006 – „Value yourself…make healthy choices“ 2006 – „Hodnota sami … vybrať si zdravé“
2005 – „Drugs is not child’s play“ 2005 – „Drogy nie sú hračkou pre deti“
2004 – „Drugs: treatment works“ 2004 – „Drogy: Liečba funguje“
2003 – „Let’s talk about drugs“ 2003 – „Poďme hovoriť o drogách“
2002 – „Substance abuse and HIV/AIDS“ 2002 – „Zneužívanie návykových látok a HIV/AIDS“
2001 – „Sports against drugs“ 2001 – „Šport proti drogám“
2000 – „Facing reality: denial, corruption and violence“ 2000 – „Tvárou v tvár realite: popretie, korupcii a násilia“

Oddelenie výchovy ku zdraviu