V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

V roku 1987 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi. Svet si ho každoročne pripomína protidrogovou kampaňou, ktorá je riadená a koordinovaná OSN.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Svetového dňa a iniciuje kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.

Nosnou témou a cieľom kampane je informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie. Celosvetová kampaň vyzýva mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní začať užívať drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.

Liečbu pre užívanie nezákonných drog v roku 2016 na Slovensku podstúpilo 3 253 osôb, z toho 1 116 bolo liečených v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Oproti predchádzajúcemu roku počet liečených vzrástol o 533 a za posledných desať rokov až o 1 268 pacientov. Muži tvorili 81,4 % všetkých užívateľov, v roku 2016 ich bolo 2 649, z nich 1 021 bolo liečených vo výkone trestu odňatia slobody. Liečiacich sa žien bolo 604.

Zo všetkých 3 253 pacientov bolo už v minulosti liečených 1 737 a prvýkrát liečených 1 413. Najvyšší podiel opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu (86 %) a hypnotík a sedatív (66 %). Liečba prvýkrát v živote prevládala u užívateľov kokaínu (78 %) a marihuany (66 %). Pacientov podstupujúcich liečbu v nemocniciach pre obvinených a odsúdených bolo v minulosti liečených 34 %.

Najviac osôb podstúpilo liečbu pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 239, z nich 1 192 užívalo pervitín). Podiel týchto užívateľov (38,1 %) v porovnaní s podielom v roku 2015 klesol o 3,7 percentuálneho bodu. Druhým najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie opiátov (869 liečených, z nich 686 užívalo heroín), ktorých podiel sa medziročne zvýšil o 4,6 percentuálneho bodu na 26,7 %. Užívateľov cannabisu bolo liečených 739, z nich 721 užívalo marihuanu. Ich podiel (22,7 %) oproti roku 2015 vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu.

Vek liečených z drogovej závislosti sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil. Doposiaľ tvorili najvyšší podiel pacienti nižších vekových skupín (od 20 do 29 rokov), v roku 2016 to boli pacienti vo veku 30 až 34 rokov (21,9 %). Počet užívateľov vo veku 30 a viac rokov pritom medziročne narástol o 47 %. Najvyšší priemerný vek mali užívatelia hypnotík a sedatív (48 rokov) a najnižší užívatelia halucinogénov (24 rokov). Zo závislosti na heroíne sa liečili priemerne 36-roční pacienti, na pervitíne 29,1-roční a marihuane 26-roční. Počet liečených detí do 14 rokov klesol z 14 na 7 a mladistvých od 15 do 19 rokov z 295 na 271. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti na marihuane.

Z hľadiska kraja trvalého bydliska pacienta bolo najviac liečených z Bratislavského (155,1 na 100 000 obyvateľov) a najmenej z Prešovského kraja (9,4 na 100 000 obyvateľov). Užívatelia z Bratislavského kraja boli pritom najčastejšie liečení zo závislosti na heroíne, z Prešovského kraja najmä zo závislosti na drogách zo skupiny cannabis a v ostatných krajoch prevládali stimulačné látky. Bez trvalého bydliska v SR v roku 2016 podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 23 osôb.

Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (34,6 %), predovšetkým u užívateľov marihuany. Po ňom nasledovalo injekčné podanie drogy (30,3 %), pri ktorom sa zaznamenal najvyšší medziročný nárast. Tento spôsob si vyberali hlavne užívatelia heroínu. Šnupanie zvolilo 21,9 % liečených, najmä pri užívaní pervitínu.

Podľa spôsobu života boli v 82,4 % zo závislosti liečení slobodní užívatelia a v 49,8 % žijúci v jednej domácnosti s rodičmi. So zreteľom na úroveň vzdelania to boli hlavne muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243), podľa pracovného stavu pri oboch pohlaviach dominovali nezamestnaní.

Sekundárnu drogu užívalo 1 919 pacientov, najčastejšie ňou bol pervitín (676 užívateľov), marihuana (647) a alkohol (227). Z nich 217 liečených užívalo kombináciu viacerých psychoaktívnych látok, pri ktorých nie je možné stanoviť primárnu drogu. Pri určení primárnej a sekundárnej drogy nezáleží na tom, s ktorou drogou užívateľ začal, ale od frekvencie užívania. Za sekundárnu drogu sa nepovažuje nepravidelné užitie malého množstva iných látok.

Zdroj:
www.who.sk
www.nczisk.sk