V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet mužov užívajúcich drogy sa zvýšil

V roku 2015 sa na Slovensku liečilo celkovo 2 720 užívateľov drog. Oproti roku 2014 vzrástol počet liečených mužov a klesol počet liečených žien. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu a marihuany. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií.

V roku 2015 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 2 720 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 237 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2006 sa ich počet zvýšil o 793 osôb).

Tento nárast liečených užívateľov drog v minulom roku sa týka mužov (2281 užívateľov v roku 2015, 2035 užívateľov v roku 2014), počet liečených žien oproti roku 2014 mierne poklesol (439 žien v roku 2015, 448 žien v roku 2014).

Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 137 liečených užívateľov, z nich až 1 114 užívalo pervitín), pričom ich počet každoročne rastie. Okrem užívateľov stimulačných látok výrazne narastá aj počet užívateľov v skupine cannabis – konope (616 liečených, z nich 608 užívalo marihuanu), čím sa v roku 2015 stalo užívanie cannabis druhým najčastejším dôvodom liečby. Hoci užívanie opiátov má dlhodobo skôr klesajúcu tendenciu, v roku 2015 sa zaznamenal nárast aj v tejto skupine primárnej drogy (602 užívateľov, z nich 445 užívalo heroín).

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 25 – 29 rokov (24,3 %, 558 mužov a 104 žien ) a 20 – 24 roční (21,4 %, 500 mužov a 81 žien ). V sledovanom roku sa z drogovej závislosti liečilo 14 detí do 14 rokov (10 chlapcov a 4 dievčatá) a 295 mladistvých od 15 do 19 rokov (235 chlapcov a 60 dievčat). U detí prevažovalo užívanie prchavých látok (8) a cannabis (5). Mladiství mali problémy najmä so závislosťou na cannabis (156) a stimulačných látkach (100).

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy bolo fajčenie (36,3 %), nasledovalo injekčné podanie drogy ( 28,0 %) a šnupanie (22,4 %).

Podľa územia trvalého pobytu, najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského (749 užívateľov) a Trnavského kraja (383 užívateľov). Najmenej liečených pacientov bolo evidovaných v Prešovskom kraji (98).

Najvyšší počet liečených užívateľov primárnej drogy bol medzi nezamestnanými (1 470), podľa úrovne dosiahnutého vzdelania ich bolo najviac s ukončeným základným vzdelaním (963), stredným bez maturity (845) a stredným s maturitou (569).

Zdroj: www.nczisk.sk