V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

26. jún – Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Slovensko je už niekoľko rokov krajinou s plne rozvinutým drogovým trhom, na ktorom sú zastúpené všetky najznámejšie drogy dostupné v rámci Európskej únie. Rastie agresivita a vynaliezavosť predajcov nelegálnych drog.

 • Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 – vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.
 • UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.
 • Stratégia EÚ v oblasti drog (2005-2012) bola odsúhlasená v decembri 2004 a po nej bol v júni 2005 prijatý akčný plán pre boj s drogami.
 • Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction – EMCDDA) je centrálnym referenčným miestom pre informácie o drogách v Európskej únii. Bolo založené 8. 2. 1993, sídlo má v Lisabone a jeho úlohou je poskytovať EÚ a jej členským štátom objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogových závislostiach. EMCDDA je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ.

UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.

Nosnou témou tohtoročnej kampane je ZDRAVIE.UNODC si v kampani na rok 2010 s názvom „Mysli na zdravie – nie na drogy“, kladie za cieľ informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie, ktoré sú pod medzinárodnou kontrolou.
Táto blížiaca sa celosvetová kampaň vyzýva mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní začať užívať drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.
K tejto kampani sa môžu pripojiť bez obmedzenia rodičia, učitelia a ďalšie zainteresované osoby. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť, vrátane šírenia informácií o kampani a organizovanie informačných a inštitucionálnych akcií pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.
Každý z nás môže zohrať významnú úlohu pri podpore zdravia vo svojej komunite.

Kampane UNODC od roku 2000

 • 2010 – „Mysli na zdravie – nie na drogy“
 • 2009 – „Zdravý jedinec – zdravý národ“, „Kontolujú drogy tvoj život? Tvoje spoločenstvo.“
 • 2008 – „Drogy v našom živote“
 • 2007 – „V tvojom živote, spoločnosti nie je miesto pre drogy“
 • 2006 – „Droga nie je hračkou“
 • 2005 – „Váž si seba – urob zdravé rozhodnutie“
 • 2004 – „Drogy: liečenie funguje”
 • 2003 – „Hovorme o drogách”
 • 2002 – „Látkové závislosti a HIV/AIDS”
 • 2001 – „Športom proti drogám”
 • 2000 – „Zoči voči realite: odmietnime korupciu a násilie”

Slovenská republika prijala Národný program boja proti drogám aj ako aktívnu politiku štátu v súlade s medzinárodnými dohovormi OSN. Cieľom tohto programu je znižovať dopyt, ponuku a zvyšovať informovanosť obyvateľstva o rizikách.

Veľká pozornosť sa venuje mladým ľuďom do 18 rokov a prevencia je zakotvená aj vo výchovno-vzdelávacom procese v školách. Najviac užívané drogy na Slovensku v detskej populácii u 14-17 ročných sú podľa prieskumov marihuana a pervitín. Až 70 % sú to školáci 14-15 roční, u ktorých už nejde o experimentovanie ale tvrdú závislosť.

Podľa prieskumu vždy sa začína s experimentom alebo skúšaním legálnej drogy (cigarety, alkohol) a prechádza sa na nelegálnu drogu. Často tieto nelegálne drogy sa „úspešne“ šíria pri rôznych mládežníckych stretnutiach – diskotékach, hudobných koncertoch a pod. napriek cieleným vyhladávacím policajným akciám.

Väčšina mladých Európanov vo veku 15-24 rokov si myslí, že heroín, kokaín a extáza by mali byť aj naďalej zakázané. V jednotlivých členských krajinách Európskej únie tak odpovedalo 94-97 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer.

Pre riešenie problémov s drogami by sa mala spoločnosť podľa prieskumu zamerať najmä na prísnejšie postihy voči dílerom a obchodníkom s drogami (39 percent), informačnú kampaň (24 percent) a na liečenie užívateľov drog (14 percent). Celkovo osem percent tvrdí, že drogy by bolo treba legalizovať. Takýto krok podporujú najmä Íri, Briti a Holanďania, naopak proti sú predovšetkým Fíni a Bulhari. Za je aj sedem percent Slovákov.

Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínedžeri a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá voči drogám. V tomto období života je rovesnícky tlak na experimentovanie s drogami osobitne silný a naopak, seba hodnoteniu a rešpekt k vlastnému ja je často nízky. Navyše, tí ktorí drogy užívajú, nie sú buď informovaní správne alebo sú si nedostatočne vedomí zdravotných rizík, ktoré užívanie drog obnáša.

Negatívne účinky drog sú rôzne – v závislosti od typu konzumovanej drogy. V niektorých prípadoch zneužívanie drog môže viesť k vážnym depresiám, skratovým panickým reakciám, nepravidelnej srdečnej činnosti, problémom s dýchaním a dokonca i k náhlej smrti. Okrem toho pod vplyvom drogy sa užívateľ môže rozhodnúť pre nechránený sex alebo požičanie použitých ihiel, zvyšujúc tak svoje šancu prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a iným infekčnými chorobami.

…urob zdravé rozhodnutie
Zdravá voľba “ nie je iba o tom, že poviem „nie“ droge, ale aj o voľbe zdravého životného štýlu – športových aktivít, hudby, divadla, občianskych či iných pozitívnych aktivít.

Zdravý životný štýl si vyžaduje zvoliť také správanie, ktoré rešpektuje telo i dušu. To si vyžaduje vedenie zo strany rodičov, učiteľov a iných, ktorí vystupujú v úlohe životných vzorov, aby mladých nielen presviedčali o tom, že majú ostať mimo, ale aby ich povzbudzovali k aktivitám v prospech zdravia. Dobrým príkladom je športovanie. Dievčatá a chlapci, ktorí športujú nadobúdajú okrem telesných zručností aj hodnoty, ktoré sú trvalé: sebavedomie, zmysel pre disciplínu, tímovú prácu a fair play. Prostredníctvom športu sú mladí ľudia konfrontovaní s etickými problémami a naučia sa ich riešiť v rámci a mimo športoviska. Šport tiež zlepšuje ich zdravie a pocit pohody.

Drogová problematika je problém prekračujúci hranice krajín aj kontinentov a vedie k výrazným medicínskym, sociologickým aj ekonomickým dôsledkom, na ktorý neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou riešenia je poskytovať širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní „chemického raja“, ktoré v rámci besied v súlade s Národným programom boja proti drogám zabezpečuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Oddelenie výchovy ku zdravia