V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

26. jún – Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému (nelegálnemu) obchodovaniu s nimi

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nim, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 – vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.

Kampane UNODC od roku 2000

2006 – „Droga nie je hračkou“
2005 – „Váž si seba – urob zdravé rozhodnutie“
2004 – “Drogy: liečenie funguje”
2003 – “Hovorme o drogách ”
2002 – “Látkové závislosti a HIV/AIDS”
2001 – “Športom proti drogám”
2000 – “Zoči voči realite: odmietnime korupciu a násilie ”

Za posledné roky sa drogová scéna na území SR výrazne nezmenila, pretože už niekoľko rokov sme krajinou s plne rozvinutým drogovým trhom, na ktorom sú zastúpené všetky najznámejšie drogy dostupné v rámci Európskej únie.

Možno konštatovať, že rastie záujem o syntetické drogy so stimulačným účinkom, hlavne o metamfetamín (pervitín) a extázu, rastie záujem o marihuanu s výrazne vyšším obsahom účinnej látky tetrahydrocannabinolu (THC), s čím úzko súvisí rozširovanie hydropónneho pestovania marihuany, ktorá spĺňa zvýšené nároky konzumentov.

V súčasnosti sa na predaj drog zneužíva internet, ale naďalej zostáva najčastejšou formou predaja drog na Slovensku tzv. „bytový predaj“, ktorý, až na malé výnimky, prebieha latentne, v byte samotného dílera. Dominantnú rolu v predaji zohrávajú organizované rodinné klany a zameriavajú sa zväčša na predaj heroínu. Priamu manipuláciu s drogou pred konzumentmi často zabezpečujú osoby neplnoleté alebo nesvojprávne, teda osoby, v prípade ktorých je trestné stíhanie vylúčené. Samotní organizátori sú stíhaní len s veľkými ťažkosťami. Inou možnosťou je predaj „na telefón“, kedy díler má pri sebe len potrebný počet skladačiek.

Milióny ľudí vo veku od 15 do 64 rokov aspoň raz za posledných 12 mesiacov užili zakázané drogy. Hoci v štatistikách sa často vynechávajú deti do 15 rokov, je známe, že práve na ne majú drogy najzhubnejší vplyv. Deti častejšie siahajú po cigaretách, alkohole a marihuane. Mnohé deti, a platí to aj na Slovensku, po prvýkrát skúsia drogu už ako osemročné. Používaním inhalantov, amfetamínov a iných typov drog potláčajú hlad, úzkosť a depresie. Informoval Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky.

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog má osloviť mladých ľudí vo svete s výzvou k vlastnej sebaúcte a k zváženiu zdravotných stránok, keď sa rozhodujú či vstúpia do sveta drogových závislostí alebo vtedy, keď chcú s touto závislosťou skončiť.

„Zdravá voľba“ nie je iba o tom, že poviem „nie“ droge, ale aj o voľbe zdravého životného štýlu – športových aktivít, hudby, divadla, občianskych či iných pozitívnych aktivít.

Váž si seba…

Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínejdžeri a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá voči drogám. V tomto období života je rovestnícky tlak na experimentovanie s drogami osobitne silný a naopak, sebahodnotenie a rešpekt k vlastnému ja je často nízky. Navyše, tí ktorí drogy užívajú, nie sú buď informovaní správne alebo sú si nedostatočne vedomí zdravotných rizík, ktoré užívanie drog obnáša. Pokiaľ mladí rozprávajú o “výškach” kam sa dostanú po požití drog, nemusia si vždy dostatočne uvedomiť “hĺbky“.

Negatívne účinky drog sú rôzne

V závislosti od typu konzumovanej drogy. V niektorých prípadoch zneužívanie drog môže viesť k vážnym depresiám, skratovým panickým reakciám, nepravidelnej srdečnej činnosti, problémom s dýchaním a dokonca i k náhlej smrti. Okrem toho pod vplyvom drogy sa užívateľ môže rozhodnúť pre nechránený sex alebo požičanie použitých ihiel, zvyšujúc tak svoje šancu prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a iným infekčnými chorobami.

…urob zdravé rozhodnutie

Zdravý životný štýl si vyžaduje zvoliť také správanie, ktoré rešpektuje telo i dušu. To si vyžaduje vedenie zo strany rodičov, učiteľov a iných, ktorí vystupujú v úlohe životných vzorov, aby mladých nielen presviedčali o tom, že majú ostať mimo, ale aby ich povzbudzovali k aktivítám v prospech zdravia. Dobrým príkladom je športovanie.

Oddelenie výchovy ku zdraviu