25. 9. 2011 – SVETOVÝ DEŇ SRDCA (World Heart Day)

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Pripadá vždy na poslednú septembrovú nedeľu. Vo viac ako sto krajinách sveta sa už jedenásty rok organizujú informačné podujatia, športové a kultúrne podujatia, diskusie, merania rizikových faktorov vzniku srdcovocievnych ochorení, apod.. Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré každoročne umiera približne 17,5 milióna ľudí.

Mottom tohtoročného Svetového dňa zdravia je: „Jeden svet, jeden domov, jedno srdce“ (One World, One Home, One Heart)

Myšlienka pravidelne organizovať Svetový deň srdca sa zrodila v roku 1999. Následne sa od roku 2000 každoročne oslavuje tento sviatok v mnohých členských i nečlenských krajinách Svetovej federácie srdca.
Nakoľko je problematika srdcovo-cievnych ochorení veľmi široká Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť v rámci projektu MOST organizuje celoslovenský deň D, ktorý je venovaný celonárodnej edukácií občanov o závažnosti hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov.

Aktivity organizované na Slovensku smerujú k tomu, aby si každý človek uvedomil, že zdravie spoločnosti vychádza zo zdravia rodiny. Životný štýl, ktorý si osvoja deti v rámci životného štýlu svojej rodiny ich často sprevádza celý život. Nezdravý spôsob života väčšiny dnešnej spoločnosti speje často k rozvoju tzv. metabolického syndrómu. S metabolickým syndrómom úzko súvisí problematika odhaľovania rizikových faktorov, ktoré sú vo všeobecnosti považované za rizikové faktory aterosklerózy a vôbec kardiovaskulárnych ochorení. Jedná sa o rizikové faktory ako sú hypertenzia, nadváha a zvýšená hladina lipidov a glukózy v krvi. Zameranie pozornosti na zlepšenie životného štýlu v rodine by malo napomôcť prevencii výskytu tohto syndrómu.

Motto rok 2010: „Pohoda na pracovisku: Prevezmi zodpovednosť za svoje zdravé srdce“.

Signály ischemickej choroby srdca

Choroby zmýšľania sú
škodlivejšie ako choroby tela.
Cicero

 • Bolesť na hrudi. Môže však vyžarovať i medzi lopatky, do krku, do čeľuste, do horných končatín, do podbrušia.
 • Dýchavica. Spočiatku sa hlási pri námahe alebo v noci. Neskôr, ak choroba pokročí, aj v pokoji.
 • Nepravidelná akcia srdca.
 • Opúchanie nôh v okolí členkov k večeru.
 • Častejšie močenie v noci ako cez deň.
 • Pocit únavy a slabosti.
 • Kombinácia viacerých uvedených ťažkostí.

Ak spozorujete na sebe niektorý z varovných signálov, neváhajte a poraďte sa s lekárom!

Srdce a duševná hygiena

K zdravému spôsobu života nepatrí len hygiena telesná, ale aj duševná. Nedostatky v duševnej hygiene sa jednak zúčastňujú na vzniku, jednak urýchľujú vývin niektorých ochorení, ku ktorým patrí aj ischemická choroba srdca.
Žijeme v ustavičnom zhone. Ak je spôsob života poznačený nadmernou aktivitou, neprimerane vysokými ambíciami, súťaživosťou, napätím, hnevlivosťou, nepriateľskými postojmi voči ľuďom, úzkostlivosťou, hodnotíme ho za rizikový. Pri takomto spôsobe života vo zvýšenej miere negatívne prežívame stresové situácie, ktoré sa zúčastňujú na vzniku chorobných zmien v srdcovo-cievnom systéme.

Ako predísť ischemickej chorobe srdca?

 • pokojne môžete pracovať, ale práca musí byť primeraná vašim schopnostiam, len tak z nej budete mať radosť a stres, ktorý pri nej zákonite vzniká, prežijete pozitívne
 • dôležitá je priaznivá atmosféra na pracovisku, priateľské vzťahy so spolupracovníkmi, istota z hľadiska pracovnej perspektívy, ocenenie výkonov
 • mimoriadne náročné práce neplánujte na začiatok a koniec týždňa, ani na skoré ranné hodiny, rátajte s poklesom výkonnosti po obede, dlhú stereotypnú činnosť prerušujte krátkymi prestávkami
 • svoj voľný čas venujte nielen pasívnemu, ale aj aktívnemu odpočinku, ktorý prispôsobte svojmu veku a zdravotnému stavu
 • dožičte si najmenej trojtýždňovú dovolenku
 • spomaľte svoje životné tempo
 • cvičte sa v trpezlivosti, pokúste sa vybaviť záležitosti aj za cenu čakania, netrvajte na okamžitom splnení svojich prianí
 • zvyšujte svoju odolnosť voči stresu – v každej situácii hľadajte niečo dobré a netrápte sa nad tým, čo sa už stalo

Každý má možnosť aspoň čiastočne si upraviť svoj životný štýl dodržiavaním zásad duševnej hygieny.

Test, ktorým dostanete odpoveď na to, či je váš životný štýl správny, alebo v ňom treba urobiť určité zmeny.

 1. Radi súťažíte a chcete byť za každú cenu najlepší?
 2. Mrzí vás prehra?
 3. Často sa hneváte?
 4. Ste podráždení alebo úzkostliví?
 5. Často zaujímate nepriateľský postoj?
 6. Pracujete vždy s čo najväčším úsilím?
 7. Žijete v zhone, náhlite sa?
 8. Ste pedantskí, trápia vás i nepodstatné chyby vo vašej práci?
 9. Často robíte prácu za iných najmä preto, že sa vám vidí ich práca nekvalitná?
 10. Neznášate vyrušovanie v práci?
 11. Ste netrpezliví, prežívate muky pri čakaní?
 12. Považujú vás za rázneho človeka, ktorý sa rýchlo a jednoznačne rozhoduje?
 13. Plánujete si vopred aj voľný čas?
 14. Nedokážete sa na dovolenke úplne odpútať od pracovných problémov?

Ak ste odpovedali kladne aspoň na tri z týchto otázok, porozmýšľajte nad sebou, nad svojim spôsobom správania sa a citovým prežívaním problémov. Určité zmeny vám iba prospejú.

Ak ste kladne odpovedali na päť a viac otázok, je potrebné, aby ste zmenili životný štýl – spôsob života, prehodnotili životné hodnoty. Skúste si vypracovať program dňa a týždňa tak, aby rešpektoval fyziologické zákonitosti výkonnosti a únavy.

Príspevok k projektu MOST

Zdroj: WHO

Oddelenie výchovy ku zdraviu