22. marec – Svetový deň vody

WWD_enVýznam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968 v Štrasburgu:

 1. Bez vody niet života. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.
 2. Zásoby vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, chrániť a podľa možnosti zveľaďovať.
 3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a všetkým živým organizmom.
 4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia.
 5. Po vrátení použitej vody do rieky, kvalita vody nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na verejné i súkromné účely.
 6. Pre zachovanie vodných zdrojov ma zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.
 7. Vodné zdroje musia byť zachované.
 8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a informovanie verejnosti.
 10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná. Povinnosťou každého je používať vodu účelne a ekonomicky.
 11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo uskutočňovať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.
 12. Voda nepozná hranice; ako spoločný zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života.