21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby World Alzheimer´s Day

V roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovým dňom Alzheimerovej choroby ako príležitosť na zvýšenie povedomia o tejto chorobe a potrebe vzdelávania, pomoci a výskumu.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení. S prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie.

Pravdepodobným pôvodcom Alzheimerovej choroby je proteín tau. Jeden z popredných odborníkov na Alzheimerovu chorobu na svete, Michal Novák z Neuroimunologického ústavu SAV, v roku 1993 ako vedúci tímu na univerzite v Cambridgei objavil molekulovú podstatu zlyhania tau proteínu pri tomto ochorení. Zistil, že tau proteín pri Alzheimerovej chorobe zmení svoju štruktúru a tým i funkciu a začne komunikovať s celým radom nesprávnych bielkovín. Okrem toho blokuje aj „svojich zdravých bratov“, čo má za následok vážne poruchy pamäti.

Choroba mení osobnosť pacienta.

Alzheimerova choroba je postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí. Odborníci predpokladajú, že na vzniku ochorenia sa podpisujú faktory genetické i vplyvy životného prostredia.

Alzheimer pred 105 rokmi prvý raz popísal príznaky choroby

Neurodegeneratívna choroba nesie meno podľa nemeckého psychiatra a neuropatológa Aloisa Alzheimera (1864-1915). Na začiatku 20. storočia skúmal mozog starších ľudí s demenciou. V roku 1906 popísal prvýkrát anatomické poruchy, ktoré pozoroval na mozgu 51-ročnej pacientky. Bola postihnutá nielen demenciou, ale trpela aj halucináciami a poruchami orientácie. V roku 1911 Alzheimer konštatoval rovnaké príznaky aj na ďalšej pacientke. K prejavom Alzheimerovej choroby, vyskytujúcej sa prevažne v populácii vekovo starších ľudí, patria poruchy pamäti, jazykových a rečových schopností, narušenie zrakovej i priestorovej orientácie, poruchy intelektuálnych funkcií, zmeny osobnosti, poruchy spánku či depresívne až úzkostné nálady.

Alzheimerova choroba sa ešte stále nedá vyliečiť, aj keď už odborníci vedia spomaliť jej vývoj. Popri farmakologickej liečbe sa využívajú i psychoterapeutické postupy a tréning psychických funkcií a rôznych zručností.

Demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných ochorení, ktoré budú s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva v blízkej budúcnosti ohrozovať zdravie a život ľudí. Podľa dostupných štatistík na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou približne 50 tisíc ľudí a úmrtnosť na ňu sa uvádza ako 5. najčastejšia príčina v populácii nad 65 rokov. O pacientov sa starajú najmä rodinní príslušníci, pretože kapacity inštitucionálnej alebo organizovanej domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti nie sú dostatočné. Alzheimerova choroba je v súčasnosti považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka samotných chorých ale aj ich blízkych a príbuzných, na ktorých dopadá psychická a ekonomická záťaž vyplývajúca z permanentnej starostlivosti, ktorú takto postihnutí ľudia vyžadujú.

Zdroj: WHO

OVZ