21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. september. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých bude patriť tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete, celý mesiac september.

Toto ochorenie začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase. Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní starnutiu, stresu či depresii.

Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Ak sa pamäť a rozumové schopnosti narušili do tej miery, že človek už nedokáže bez pomoci zvládať každodenné situácie, hovoríme o demencii.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • ženské pohlavie,
 • pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorenia v rodine – rodič, brat, sestra),
 • vek (výskyt stúpa s vekom),
 • genetická záťaž,
 • úrazy hlavy (najmä spojené so stratou vedomia),
 • vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia),
 • vysoký krvný tlak,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „mozgová skleróza“ (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia).

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50 – 60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 – 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Štatistické údaje:

 • vo svete žije 46,8 miliónov ľudí s demenciou,
 • každé 4 sekundy pribudne na svete 1 prípad demencie,
 • najčastejšou formou demencie je jednoznačne Alzheimerova choroba,
 • demenciou trpí každý 20. človek nad 65 rokov, po 80. roku veku je to každý piaty človek,
 • v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov trpiacich demenciou na 131,5 miliónov,
 • len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je potvrdených diagnosticky,
 • vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby.

Výskyt ochorení narastá s vekom, výskumy však potvrdzujú, že toto ochorenie sa v niektorých prípadoch začína okolo tridsiateho roku života.

Je dokázané, že až 40 % ľudí s demenciou tvrdí, že majú pocit vylúčenia zo spoločnosti a zažívajú situácie, kedy sa s nimi zaobchádza odlišne z dôvodu ich diagnózy.

Alzheimerova choroba je často skrytá, nehovorí sa o nej alebo je ignorovaná, a to aj napriek tomu, že osoba s demenciou a jej rodinní opatrovatelia nevyhnutne potrebujú podporu vo svojich rodinách, priateľstvách, komunitách. Celosvetová kampaň počas Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa to každoročne snaží zmeniť.

Sociálna stigma je dôsledkom nedostatku vedomostí o demencii a môže mať početné dlhodobé a krátkodobé efekty, napríklad oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého či neskorú diagnostiku a podporu.

Podľa Alzheimer´s Disease International je jedným z najničivejších účinkov demencie stigmatizácia a sociálne vylúčenie. Oba tieto faktory sú tiež hlavnými prekážkami priznania diagnózy demencie sebou samým alebo rodinou.

 • až 40 % ľudí s demenciou tvrdí, že majú pocit vylúčenia zo spoločnosti a zažívajú situácie, kedy sa s nimi zaobchádza odlišne z dôvodu ich diagnózy,
 • 1 zo 4 opatrovateľov priznáva, že pocítil sociálne vylúčenie,
 • až 1/4 štvrtina ľudí s demenciou a 1 z 10 opatrovateľov priznáva, že diagnózu skrýva alebo zatajuje.

Zdroj: www.alzheimer.sk