V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Ide o veľmi pomaly sa rozvíjajúce neurodegeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza postupne k zániku (odumieraniu) mozgových buniek a nervových spojení (zhoršený prenos informácií medzi zachovanými nervovými bunkami). Prvýkrát bolo popísané u vtedy 51 ročnej ženy v roku 1907 nemeckým lekárom Aloysiusom Alzheimrom. Ochorenie najviac postihuje tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za pamäť, rozumové schopnosti a myslenie človeka.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby

 • ženské pohlavie
 • nižšie vzdelanie
 • pozitívna rodinná anamnéza
 • vek (s vekom stúpa pravdepodobnosť daného ochorenia)
 • úrazy hlavy (hlavne tie so stratou vedomia)
 • zvýšená hladina cholesterolu
 • vysoký krvný tlak

Počiatočné príznaky ochorenia

 • prichádzajú veľmi nenápadne
 • poruchy krátkodobej pamäte (zabudne, že napr. už obedoval, večeral, že ho navštívili v ten deň deti…)
 • časté opakovanie tých istých otázok u postihnutého
 • postihnutý si nevie spomenúť na konkrétne slovo, nahrádza ho popisom jeho funkcie (napr. žiarovka je to, čo svieti, luster to čo visí zo stropu a pod.) alebo slová nahrádza slovíčkami „toto“, alebo „oné“
 • neschopnosť riešiť jednoduché životné situácie, zhoršený úsudok (napr. v lete si oblečie kožuch…)
 • odkladanie vecí dennej potreby na neobvyklé miesta (žehlička v chladničke, šperky v cukorničke…)
 • nezáujem o svoje okolie, rodinu, apatia
 • sociálna izolácia
 • plačlivosť, emočné „výbuchy“
 • výrazné zhoršenie negatívnych povahových čŕt z minulosti u daného človeka
 • podozrievavosť, obviňovanie z krádeží vecí bežnej potreby ako aj financií
 • agresivita
 • poruchy spánku , postihnutý v noci nespí, myslí si, že je deň, dožaduje sa obvyklých denných činností (prechádzka, obed, nákupy a pod.)

Neskoršie príznaky ochorenia

 • neschopnosť pochopiť nové, aj veľmi jednoduché informácie
 • neschopnosť postihnutého orientovať sa aj v známom prostredí, napr. vrátiť sa domov z nákupu, od lekára, blúdenie…
 • postihnutý nevie, aký je deň, rok, obdobie…
 • ohrozovanie seba aj svoje okolie pri domácich úkonoch (pustenie plynu v domácnosti, nezastavenie vodovodných kohútikov…)
 • porucha staropamäte

Príznaky pokročilého štádia ochorenia

 • absolútna strata sebestačnosti
 • nevyhnutná pomoc pri bežných úkonoch (stravovanie, hygiena)
 • neschopnosť chodiť
 • inkontinencia moču a stolice
 • absolútna odkázanosť na svoje okolie, príbuzných, sociálnych a zdravotníckych pracovníkov
 • strata kontaktu s okolím, absolútna nekomunikácia

Alzheimerova choroba má rozličný priebeh ako aj dobu prežívania. Nevyhnutná je pomoc odborníkov, ako neurológa tak psychiatra. K určeniu správnej diagnózy napomáhajú moderné diagnostické metódy (magnetická rezonancia, počítačová tomografia…). Nevyhnutným predpokladom liečby tohto závažného ochorenia je aktívna spolupráca zdravotníckych pracovníkov a príbuzných, príp. ľudí, ktorí sa o takto postihnutého človeka starajú.

Liečba Alzheimerovej choroby

 • farmakologická pomocou liekov na spomalenie progresie demencie
 • psychosociálna terapia

Nevyhnutné je, pokiaľ postihnutý žije v domácom prostredí, podmienky života prispôsobiť tak aby bol čo najviac chránený pred poškodením svojho zdravia, resp. úrazom ako aj zabezpečenie domova proti krádeži a pod.