V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

20. marec – Svetový deň ústneho zdravia

Štatistický prehľad prezentuje údaje o činnosti stomatologických ambulancií na Slovensku v roku 2014. V zverejnených dátach, je okrem iného, možné vidieť aj rozdielny prístup k preventívnym prehliadkam v závislosti od veku.

Deti a mladí ľudia do 18 rokov majú zo zdravotného poistenia plne hradenú preventívnu prehliadku dvakrát ročne. V prípade poistencov nad 18 rokov je to 1-krát ročne. Výnimkou sú tehotné ženy, u ktorých je uhrádzaná preventívna prehliadka 2-krát za tehotenstvo.

Z celkového počtu evidovaných pacientov v ambulanciách zubného lekára (4 889 655 osôb) absolvovalo v minulom roku preventívnu prehliadku 58 % z nich.

Zubné ambulancie na Slovensku evidovali 96 074 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 99 834 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,04 preventívnej prehliadky ročne. Podobné je to aj v populácii 6 – 14-ročných, 394 230 evidovaných detí v tomto veku absolvovalo 405 664 preventívnych prehliadok (1,03 preventívnej prehliadky na 1 evidované dieťa).

Vo vyšších vekových kategóriách už počet preventívnych prehliadok klesá. Vo vekovej skupine 15 – 18 rokov bolo evidovaných 229 612 pacientov s počtom preventívnych prehliadok 187 742, čo je 0,82 preventívnej prehliadky na jedného evidovaného pacienta ročne. V najpočetnejšej skupine nad 19 rokov pri počte evidovaných 4 169 739 pacientov, to bolo iba 2 163 634 preventívnych prehliadok. Na jedného pacienta v tomto veku tak pripadlo len 0,52 preventívnej prehliadky ročne.

Pokiaľ ide o prehľad výkonov v ambulanciách zubného lekára, na prvom mieste sú výplne. Nasleduje liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív. Prvú trojku uzatvárajú extrakcie zubov. Operačné výkony podstúpilo 2 223 pacientov vo vekovej kategórii 19 a viac, vo vekovej skupine 0 – 18 rokov ich bolo 552.

Zdroj: www.nczisk.sk