V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS (WHO) – World AIDS Day

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Svetový deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 24. krát. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, poukazujúcim na rôzne aspekty problematiky tohto ochorenia.

Témou tohto ročníka je „Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths“, čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

Prvé ochorenie AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych.

Výskyt HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 2012 k 30. 9. 2012

V Slovenskej republike (SR) sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.

V Slovenskej republike bolo v roku 2012 (k 30. 9.) evidovaných spolu 34 nových prípadov HIV infekcie. V 30 prípadoch išlo o občanov SR a štyri prípady boli zachytené u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS.

Od roku 1985 do 30. 9. 2012 bolo v SR diagnostikovaných spolu 419 prípadov HIV infekcie u občanov SR, z toho 359 prípadov u mužov a 60 prípadov u žien. U 64 osôb (53 mužov a 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách. Najvyššia kumulatívna incidencia na HIV infekciu je v Bratislavskom kraji, kde k 30. 9. 2012 dosiahla hodnotu 305,7 na 1 000 000 obyvateľov, v SR bola kumulatívna incidencia 78,1 na 1 000 000 obyvateľov. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 48 úmrtí u osôb s HIV. Z tohto počtu sa u 40 osôb rozvinuli klinické príznaky AIDS.

Spolu bolo v SR registrovaných u občanov SR i u cudzincov od roku 1985 k 30. 9. 2012 – 540 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Výskyt HIV/AIDS v SR u občanov SR a cudzincov od roku 1985 do 30. 9. 2012
graf
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: ÚVZ SR

OVZ